РУС АДЫГ

Тэхъутэмыкъое районым ипсэупIэхэм язытет ыгъэрэзагъэп

07.08.2017

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Тэхъутэмыкъое районым зэрэщыIагъэм икIэуххэм афэгъэхьыгъэу ипащэхэм тыгъуасэ селектор зэхэсыгъо адыриIагъ, мы муниципальнэ образованием ипсэупIэхэм язэтегъэпсыхьанкIэ ыкIи яукъэбзынкIэ Iофхэр дэеу зэхащэхэу ылъытагъ.

Пыдзэфэ пытэхэм яугъоинкIэ ыкIи яIущынкIэ Iофхэр зыщынахьышIур къуаджэхэу Тэхъутэмыкъуай, Бжыхьэкъоежъыр, Щынджый арых. Ар япIолIэн плъэкIыщтэп поселкэхэу Яблоновскэм, Инэм, Козэт къоджэ псэупIэм. Хабзэм димыштэрэ хэкIитэкъупIэхэр, псыIыгъыпIэм идамбэ, мэшIоку гъогум, дачэ товариществэхэм адэжь хэкIхэр ащаратэкъугъэхэу къыхагъэщыгъ. НахьыбэрэмкIэ Краснодар ылъэныкъокIэ псэолъэшIынымкIэ пыдзафэхэр хэбзэнчъэу къызэрэращыхэрэм епхыгъэ Iофыгъор джыри зэшIуахыгъэп.

КъумпIыл Мурат псэупIэхэм яIэшъхьэтетхэм агу къыгъэкIыжьыгъ ячIыпIэхэм якъэбзэныгъэкIэ пшъэдэкIыжь зэрахьырэр ыкIи Тэхъутэмыкъое районым ипащэу Шъхьэлэхъо Азмэт риIуагъ псэупIэ пэпчъ изэтегъэпсыхьанкIэ ыкIи игъэкъэбзэнкIэ план гъэнэфагъэ зэхигъэуцонэу, ащ дэмыхынэу, хабзэм димыштэрэ хэкIитэкъупIэхэм, уцхэр зэрамыупкIэрэм, уцыжъхэм лыгъэ зэрарадзырэм апэуцужьыгъэнымкIэ амалхэр нахь икъоу зэрихьанхэу.

«Тэхъутэмыкъое районым сызэрэщыIагъэм икIэуххэм сакъытегущыIэзэ къэсIон слъэкIыщт къэбзэныгъэм изытеткIэ районым сызэримыгъэрэзагъэр: гъогухэм хэкIхэр аIулъыгъэх, гъогунапцэхэм уцыжъхэр ащаупкIэгъагъэхэп, хабзэм димыштэрэ хэкIитэкъупIэхэр багъэх. Пыдзэфэ пытэхэм яугъоинрэ яIущынрэ афэгъэзэгъэ предприятиехэм, псэупIэхэр зыушIойхэрэм пшъэдэкIыжь ягъэхьыгъэн фае. ПсэупIэхэр къэбзэнхэмкIэ ищыкIагъэр зэкIэ шъушIэ!» — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Къэлэ псэупIэхэм язэтегъэпсыхьан, архитектурэ гъэпсыкIэу щыIэм диштэу псэолъакIэхэр гъэпсыгъэнхэ зэрэфаем япхыгъэ Iофыгъохэми атегущыIагъэх. Ащ елъытыгъэу къэлэгъэпсынымкIэ республикэ советым иIофшIэн ыгъэлъэшын фаеу зэхэсыгъом щалъытагъ.

Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэу Сапый Вячеслав къызэриIуагъэмкIэ, архитектурэ теплъэ зыкI псэуалъэхэм яIэным пае псэолъэкIэ пстэуми япроектхэм къэлэгъэпсынымкIэ республикэ советыр ахаплъэзэ ышIыщт. Мы охътэ благъэм автомобиль гъэуцупIэхэр нахьыбэнхэм, щагухэм куандэхэмрэ къэгъагъэхэмрэ нахьыбэу адагъэтIысхьанхэм атегъэпсыхьэгъэ зэхъокIыныгъэхэр ащ фэдэ проектхэм афашIынэу рахъухьэ.

Поселкэхэу Яблоновскэм, Инэм, нэмыкI муниципальнэ образованиехэу псынкIэу хэхъоныгъэ зышIыхэрэм ярайоныкIэхэр планировкэ ашIыхэ зыхъукIэ, КъумпIыл Мурат пшъэрылъ афишIыгъ унэхэр зэпэгъунэгъущэу амыгъэпсынхэм, псэуалъэхэр зытырашIыхьащт чIыгу Iахьхэр къаратыхэ зыхъукIэ, хэукъоныгъэхэр амышIынхэм иамалхэр зэрахьанхэу.

ЦыхьэшIэгъу псэолъэшI компаниехэм якъыхэхын епхыгъэ Iофыгъоми мы зэхэсыгъом анаIэ щытырагъэтыгъ. Адыгэ Республикэм псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, унэ-коммунальнэ, гъогу хъызмэтымкIэ и Министерствэ а Iофым гъунэ лъифынэу пшъэрылъ фашIыгъ.Возврат к списку