РУС АДЫГ

Бзылъфыгъэхэм афэгушIуагъэх

10.03.2017

Бзылъфыгъэхэм я Дунэе мафэ ехъулIэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат республикэм щыпсэурэ бзылъфыгъэ цIэрыIохэм аIукIагъ, ямэфэкIыкIэ ахэм афэгушIуагъ.

Ахэм ахэтыгъэх Адыгеим имуниципальнэ образованиехэм Iоф ащызышIэрэ кIэлэегъаджэхэр, медицинэм, культурэм ыкIи искусствэм яIофышIэхэр, спортсменхэр, общественникхэр, сабыибэ зыпIухэрэр, нэмыкIхэри.

АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм мэфэкI зэхахьэм пэублэ псалъэ къыщишIызэ, къэзэрэугъоигъэхэм, республикэм щыпсэурэ бзылъфыгъэхэм зэкIэми игуапэу къафэгушIуагъ. Бзылъфыгъэр щыIэныгъэм, гукIэгъум, шIум ятамыгъэу зэрэщытыр хигъэунэфыкIыгъ.

— Адыгеим хэхъоныгъэхэр ышIынхэм тыпылъ, ащкIэ шъо шъукъызэрэдготыр, шъуишIогъэшхо къызэрэкIорэр дэгъоу зэхэтэшIэ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат бзылъфыгъэхэм закъыфигъазэзэ. — Мы мафэм тянэхэм, тшыпхъухэм, тишъхьэгъусэхэм гущыIэ дэхабэ афэтIоныр къатефэ. Непэ унагъор, ныр ары обществэм ылъапсэхэр. Гъэсэныгъэм, псауныгъэм икъэухъумэн, нэмыкI лъэныкъуабэхэм Iоф ащышъошIэ, ащ дакIоу унэгъо хъызмэтми, сабыйхэм япIуни шъунаIэ атет, ащкIэ тэ, хъулъфыгъэхэм, инэу тышъуфэраз. Непэ шъхьэихыгъэ зэдэгущыIэгъоу тиIэм тишъолъыр щыпсэурэ бзылъфыгъэхэм ягумэкIыгъохэр щызэфэтхьысыжьынхэшъ, унагъом, ным, сабыибэ зэрысхэм ыкIи кIэлэцIыкIухэр зыпIунэу къаIызыхыгъэхэм IэпыIэгъу тызэрафэхъущтым фытегъэпсыхьэгъэ программэхэм зэхъокIыныгъэхэр афэтшIынхэу тэгугъэ.

Бзылъфыгъэу къэзэрэугъоигъэхэм ащыщхэр нэужым къэгущыIагъэх, ахэм ящыIакIэ зыфэдэр, ягъэхъагъэхэр ыкIи щыкIагъэу яIэхэр къыраIотыкIыгъэх. ГущыIэм пае, Виктория Кульбаевам сабый 11 епIу, ахэм ащыщэу 2-р ежь илъфыгъэх, адрэхэр ыпIунхэу къаIихыгъэх. Бзылъфыгъэ ныбжьыкIэм зэхэдз ымышIэу сабыйхэр зэрифэшъуашэу зэрипIущтхэм, гъэсэныгъэ тэрэз зэраригъэгъотыщтым пылъ. Сабыйхэми ныр къагъэукIытэжьырэп, дэгъоу еджэх, фестиваль ыкIи зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэм ахэлажьэх, зэгурыIохэу зэдэпсэух. Викторие зэрилъытэрэмкIэ, унагъом шIулъэгъуныгъэ, гуфэбэныгъэ илъынхэр ары анахь шъхьаIэр.

ЗэIукIэгъум къекIолIэгъэ бзылъфыгъэхэм ясэнэхьаткIэ гъэхъэгъэшхохэр ашIыгъэх. Адыгеим имызакъоу, тикъэралыгъо, IэкIыбым дэгъоу ащызэлъашIэ Еутых Асе. Ащ иIэшIагъэхэр къэгъэлъэгъон анахь инхэм, музейхэм ащыплъэгъун плъэкIыщт.

Хъулъфыгъэм нахь фытегъэпсыхьэгъэ сэнэхьатхэмкIи бзылъфыгъэхэм чанэу Iоф ашIэ. Iофтхьабзэм хэлэжьэгъэ КIэдэкIой Маринэ ахэм ащыщ. Илъэс пчъагъэ хъугъэу ищытхъу аригъаIозэ ар хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм ахэт. СамбэмкIэ тренерэу Мэрэтыкъо Щамсэт Адыгеим дэгъоу щызэлъашIэ, тиспортсменхэр зэнэкъокъухэм афегъэхьазырых, ахэм ащыщыбэхэм гъэхъэгъэшIухэр ашIыгъэх.

Медицинэм, культурэм, гъэсэныгъэм, нэмыкI лъэныкъохэм зищыIэныгъэ гъогу езыпхыгъэ бзылъфыгъэхэр къэгущыIагъэх, яIофшIэн зэфэхьысыжьхэр фашIыгъэх, ялъэIухэр пащэм фагъэзагъэх.

Мыхэм зэкIэми КъумпIыл Мурат афэрэзагъ ыкIи ахэм ягумэкIыгъохэр зэкIэ зэхэфыгъэхэ зэрэхъущтыр, ащкIэ профильнэ министрэхэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр зэрафишIыщтхэр къариIуагъ.

* * *

Мы мэфэ дэдэм бзылъфыгъэхэм я Дунэе мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ. Ащ хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат, партиеу «Единэ Россием» и Апшъэрэ совет хэтэу, АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм иупчIэжьэгъу гъэшIуагъэу ТхьакIущынэ Аслъан, Адыгеим и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ ыкIи республикэ къулыкъухэмрэ ведомствэхэмрэ япащэхэр, Хэгъэгу зэошхом хэлэжьэгъэ бзылъфыгъэхэр, сабыибэ зыпIурэ ныхэр, нэмыкIхэри.

КъумпIыл Мурат мэфэкI зэхахьэм къыщыгущыIэзэ, заом хэлэжьэгъэ бзылъфыгъэ-ветеранхэр анахьэу къыхигъэщыгъэх.

Къинышхо шъулъэгъугъэ, заом имашIо шъухэтыгъ. Къэралыгъор зэрэзэтежъугъэуцожьыгъэм дакIоу, шъуиунагъохэм IэпыIэгъу шъуафэхъущтыгъ, сабыйхэр алъэ теуцонхэм шъунаIэ тетыгъ. Ар зымыуасэ щыIэп, — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм.

Республикэм иэкономикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм, къыткIэхъухьэрэ лIэужхэр зэрифэшъуашэу пIугъэнхэм бзылъфыгъэхэм яIахьышхо зэрэхэлъыр пащэм джыри зэ хигъэунэфыкIыгъ.

Сабыибэ зыпIурэ ныхэм тафэраз, ахэм тарэгушхо. Непэ къэралыгъом ипшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщ унагъор, ныр, сабыйхэр къэухъумэгъэнхэр. Адыгеим щыпсэурэ сабыибэ зэрыс унэгъо мини 4,5-м ехъумэ социальнэ IэпыIэгъу ятэгъэгъоты. БлэкIыгъэ илъэсым а фэIо-фашIэхэм сомэ миллион 68-рэ фэдиз апэIудгъэхьагъ. ТапэкIи а IофшIэныр лъыдгъэкIотэщт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Ны мылъкур республикэм зэращыратырэм дакIоу, 2012-рэ илъэсым къыщыублагъэу ящэнэрэ ыкIи ащ къыкIэлъыкIорэ сабый къызэрыхъухьэгъэ унагъохэм шъолъырым ибюджет къыхэхыгъэ сомэ мин 50 зырыз араты. Ащ дакIоу кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэр зэтегъэпсыхьэгъэнхэм, зыныбжь имыкъугъэхэм языгъэпсэфыгъо уахътэ зэрифэшъуашэу зэхэщэгъэным Адыгеим ипащэхэм анаIэ тет.

ЗимэфэкI хэзыгъэунэфыкIырэ бзылъфыгъэхэм къафэгушIуагъ АР-м и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр. Адыгеим итворческэ купхэр зыхэлэжьэгъэхэ мэфэкI концертымкIэ Iофтхьабзэр зэфашIыжьыгъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.

Сурэтыр А. Гусевым тырихыгъВозврат к списку