РУС АДЫГ

Мыекъуапэ итеплъэ нахь дахэ хъун фае

18.07.2017

Адыгеим ипащэу КъумпIыл Мурат Мыекъуапэ имэрэу Александр Наролиным бэмышIэу зыIокIэм, Мыекъуапэ нахь зэтегъэпсыхьагъэ хъунымкIэ зылъыIэсынхэ фэе лъэныкъохэр къыфигъэнэфагъэх.

Мыекъуапэ имэрие мы лъэныкъомкIэ иIофшIэн ыгъэлъэшын зэрэфаер Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет блыпэм иIэгъэ зэхэсыгъоми республикэм ипащэ къыщиIогъагъ.

«Къалэм изэтегъэпсыхьан цIыф чанхэр къыхэгъэлэжьэгъэнхэ фае. Ахэм яшIошIхэр къыдалъытэзэ, чIыпIэхэр укъэбзыгъэнхэ, Iофыгъохэр къыхэгъэщыгъэнхэ фае. Къалэм итеплъэ урыгущыIэн хъумэ, джырэ уахътэм диштэрэ архитектурэ шапхъэхэр къызыфэгъэфедэгъэнхэ, унэхэм агупэхэм ятеплъэкIэ, псэолъакIэхэм япланировкэкIэ ямышIыкIэ екIолIакIэхэр къэгъотыгъэнхэ фае. IофшIэн пстэури зыфэкIожьын фаер къэлэдэсхэмкIи, хьакIэхэмкIи Мыекъуапэ Iэрыфэгъоу, гуIэтыпIэу щытыныр ары», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм Мыекъуапэ имэр ынаIэ тырыригъэдзагъ урамхэм ягъэнэфынкIэ Iофыгъоу щыIэхэм. Гупчэм остыгъэ пчъагъэу щыпылъагъэр непэкIэ икъурэп, къалэм ичIыпIэ заулэхэм яурамхэр агъэнэфыхэхэрэп. Джащ фэдэу КъумпIыл Мурат къалэр зэрагъэкъабзэрэм зэрэлъыплъэхэрэр нахь агъэлъэшын, цIыфхэр жъугъэу зыщызэIукIэрэ чIыпIэхэм уцхэр арыхыкIыгъэн, кIэлэцIыкIу, спорт площадкэхэм язытет, ахэм ащагъэуцугъэ аттракционхэмрэ спорт оборудованиемрэ ящынэгъончъагъэ уплъэкIугъэн зэрэфаер къыIуагъ. Мы охътэ благъэм къалэм ипромышленнэ чIыпIэхэр инвентаризацие ашIынэу пшъэрылъ афишIыгъ.

Мыекъуапэ имэр къызэриIуагъэмкIэ, коммунальнэ къулыкъухэми, къалэм изэтегъэпсыхьан фэгъэзэгъэ нэмыкI къулыкъухэми пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афашIыгъэх, республикэ ведомствэхэу зиунэхэр гъэцэкIэжьыгъэн фаехэм адэгущыIагъэх. Унэхэм агупэхэм ягъэкIэжьынкIэ Iофхэр къалэм игупчэ щырагъэжьэнхэу рахъухьагъ.

«Мы аужырэ уахътэм хабзэм иреспубликэ къулыкъухэр къызэрэддеIагъэм ишIуагъэкIэ джырэ уахътэм диштэрэ псэолъабэ къалэм щагъэпсыгъ, илъэс пчъагъэ хъугъэу планым диштэу гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр зэрахьэх. НэмыкI пшъэрылъэу къытфэбгъэуцугъэхэри дгъэцэкIэщтых, цIыфхэм яеплъыкIэхэр зэдгъэшIэщтых ыкIи къыдэтлъытэщтых», — хигъэунэфыкIыгъ Мыекъуапэ имэр.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм къызэриIуагъэмкIэ, хабзэм ичIыпIэ къулыкъухэм яIофшIэн уасэ фашIы зыхъукIэ, инвестициехэр муниципалитетхэм къахалъхьанхэмкIэ амалэу яIэхэр — псэупIэхэм ятеплъэ ар бэкIэ елъытыгъ — къыдалъытэзэ ашIыщт.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъуВозврат к списку