РУС АДЫГ

Тэхъутэмыкъое районым еджэпIитIу щашIыщт

03.08.2017

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Тэхъутэмыкъое районым зыщэIэм еджэпIитIоу ащ щагъэпсыщтымкIэ проектым игъэцэкIэн зэрэкIорэм нэIуасэ зыфишIыгъ.

ГущыIэм пае, псэупIэу Яблоновскэм, къуаджэу АдыгеякIэм дэжь, нэбгырэ 990-рэ зычIэфэщт еджэпIакIэр мы илъэсым ыкIэм нэс щатIупщыщт. 2018-рэ илъэсым псэупIэу Инэм нэбгырэ 1010-рэ зычIэфэщт еджапIэр щашIынэу рахъухьагъ.

КъумпIыл Мурат районым къызэкIом игъусагъэх АдыгеимкIэ федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур, Тэхъутэмыкъое районым ипащэу Шъхьэлэхъо Азмэт, Яблоновскэ къэлэ псэупIэм ипащэу Атэжьыхьэ Заурдин, фирмэ-подрядчикым иIэшъхьэтетэу ДзэлI Аскэр.

КъумпIыл Мурат псэолъэшIыпIэм щыIагъ, Iофхэр зэрэкIохэрэм нэIуасэ зыфишIыгъ. ДзэлI Аскэр къызэриIуагъэмкIэ, мылъкумкIи, псэолъапхъэхэмкIи зи пэрыохъу щыIэп. Графикым тетэу IофшIэнхэр макIох, я 3-рэ къатым ишIын рагъэжьагъ. ЧIыпIэ специалистхэу сменитIоу Iоф зышIэхэрэри мыщ къыхагъэлажьэх, илъэсым ыкIэм ехъулIэу псэуалъэр атIупщыщт.

ПсэупIэу Яблоновскэм еджэпIакIэу щашIыщтым пае сомэ миллион 458-рэ къызэрэхагъэкIыгъэр шъугу къэтэгъэкIыжьы. Ащ нэмыкIэу республикэм еджапIэм щагъэфедэщт оборудованием икъэщэфын пэIуагъэхьанэу сомэ миллиони 150-рэ фэдиз къафитIупщыгъ.

Шъхьэлэхъо Азмэт къызэриIуагъэмкIэ, псэупIэу Яблоновскэм дэт учреждениехэу гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотхэрэм бащэ ачIэс зэрэхъугъэм иIофыгъо еджэпIакIэм икъызэIухынкIэ зэшIохыгъэ хъущт.

Ащ фэдэ Iофыгъо иI хэхъоныгъэ зышIырэ, зызыушъомбгъурэ псэупIэу Инэми. Гурыт еджапIэу N 2-р ары анахьэу бэ зытегъэуагъэр. Ар 1936-рэ илъэсым ашIыгъагъ. ЕджэпIакIэм игъэпсын зигъо дэдэу къэуцугъэ Iофыгъохэм ащыщыгъ.

КъумпIыл Мурат гурыт еджапIэу N 2-м щыIагъ, еджэн Iофыр зэрэщызэхэщагъэм зыщигъэгъозагъ. Мы еджапIэм идиректорэу Барцо Сарэ ащ къыфиIотагъ илъэсыкIэ еджэгъум зызэрэфагъэхьазырырэм фэгъэхьыгъэу. ПстэумкIи мыщ кIэлэеджэкIо 370-рэ чIэс, Iоныгъом и 1-м джыри апэрэ классым ихьащт кIэлэцIыкIу 50 ригъэблэгъэщт.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат къызэриIуагъэмкIэ, республикэм Урысые Федерацием гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ зэзэгъыныгъэ гъэнэфагъэхэр дишIыгъэх псэупIэу Инэм щагъэпсыщт еджапIэм фэгъэхьыгъэу. СметэмкIэ уасэр сомэ миллион 613-рэ мэхъу, ащ щыщэу сомэ миллион 200 фэдиз оборудованием пэIуагъэхьащт. ЗэренэгуехэрэмкIэ, еджапIэм ишIын илъэскIэ рагъэжьэщт.

«Тэ къыттефэрэр зэкIэ тшIэщт къэралыгъо пшъэрылъэу зэкIэми гъэсэныгъэ ягъэгъотыгъэным фытегъэпсыхьагъэр зэшIохыгъэ хъунымкIэ, еджапIэхэм ачIэс кIэлэцIыкIухэр зы сменэу еджэнхэмкIэ. Ау ащ дакIоу муниципалитетхэми япшъэрылъхэр тэрэзэу агъэцэкIэнхэм тегъэпсыхьагъэу тяупчIыщт, псэуалъэхэм яшIынкIэ документациер игъом ыкIи зэрищыкIагъэм тетэу агъэпсыным тынаIэ тедгъэтыщт. Республикэм икъэлэ шъхьаIэ ипащэхэми ащ фэдэ пшъэрылъхэр апашъхьэ итых, еджэпIакIэхэм яшIын зищыкIэгъэ шъыпкъэу щыт чIыпIэхэм ар ащыщ», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.Возврат к списку