РУС АДЫГ

ЯIофшIэн осэшIу къыфашIыгъ

06.02.2020

УФ-м и Следственнэ комитет и Следственнэ гъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм иколлегие игъэкIотыгъэ зэхэсыгъо тыгъуасэ иIагъ. Ар 2019-рэ илъэсым къулыкъум ышIэгъэ IофшIэным изэфэхьысыжь ыкIи 2020-рэ илъэсым пшъэрылъэу зыфагъэуцужьыхэрэр агъэнэфэнхэм афэгъэхьыгъагъ.Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ иунашъокIэ зэхэсыгъом хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владимир Свеженец. Джащ фэдэу АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм ялIыкIохэр ащ къекIолIагъэх.

Iофтхьабзэр зэрищагъ Следственнэ гъэIорышIапIэм ипащэу Александр Глущенкэм. Пэублэ гущыIэ къышIыгъ Владимир Свеженец.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ пстэуми шIуфэс ащ къарихыгъ ыкIи зэгъусэхэу яIофшIэнкIэ анахьэу анаIэ зытырагъэтын фаехэм ягугъу къышIыгъ.

— Социальнэ мэхьанэ зиIэ Iофыгъохэм тынаIэ атедгъэтынэу, ахэм япхыгъэ бзэджэшIагъэхэу цIыфхэм алъэныкъокIэ зэрахьэхэрэр лъэтемытэу къыхэдгъэщынхэу щыт. Джащ фэдэу медицинэ IэпыIэгъур тэрэзэу зэрарамыгъэгъотырэм епхыгъэ Iофхэм лъэшэу алъыплъэгъэныр апэрэхэм ащыщ. ЛэжьапкIэр, хэбзэIахьхэр тэрэзэу е икъу фэдизэу зымытыхэрэм ткIуачIэ зэхэлъэу тапэуцужьын фае. Ащ нэмыкIэу лъэпкъ проектхэр агъэцакIэхэ зыхъукIэ, ахъщэ къолъхьэ тын-Iыхыным епхыгъэ бзэджэшIагъэхэм пхъэшагъэ хэлъэу апэшIуекIогъэн фае. Типшъэрылъ шъхьаIэу — цIыфхэм ящынэгъончъагъэ гъэпытэгъэныр ыкIи ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэныр — хэбзэухъумэкIо ыкIи хэбзэ къулыкъухэм аIэ зэкIэдзагъэу зэшIохыгъэнхэм тыфэкIощт. ИкIыгъэ илъэсым изэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, бзэджэшIагъэхэм япчъагъэ Адыгеим зыкъыщиIэтыгъэп. Къыблэ федеральнэ шъолъырым ыкIи Урысыем зэрэпсаоу щызэрахьэхэрэ бзэджэшIагъэхэр зэбгъапшэхэмэ, Адыгеим щынахь макI, — къыIуагъ Владимир Свеженец.

Александр Глущенкэм гущыIэр зештэм, блэкIыгъэ илъэсым гъэIорышIапIэм Iофэу ышIагъэм изэфэхьысыжьхэм кIэкIэу ыкIи 2020-рэ илъэсым пшъэрылъхэу агъэнафэхэрэм ягугъу къышIыгъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, шъолъырым зыпкъитыныгъэ илъ, бзэджэшIэгъэ хьылъэхэр процент 90-м ехъоу зэхафынхэ зэралъэкIыгъэр къэгъэлъэгъонышIоу щыт. УкIын Iофхэу ыкIи зыныбжь имыкъугъэхэм япхыгъэ уголовнэ Iофхэу къызэIуахыгъэхэр зэкIэ зэхафыгъэх.

Следственнэ гъэIорышIапIэм бзэджэшIагъэхэм афэгъэхьыгъэ фэгъэзэн 3354-рэ мы илъэсым щатхыгъ, ар 2018-м ебгъапшэмэ, проценти 5-кIэ нахь макI. Уголовнэ Iофэу къызэкIагъэкIожьыгъэхэм япчъагъэ мы илъэсым процент 13-кIэ нахь макIэ хъугъэ. Арэущтэу щыт нахь мышIэми, материалхэр агъэхьазырхэ зыхъукIэ нахь екIолIэкIэ пхъашэхэр къыхахынхэу, Iофым тэрэзэу хэплъэнхэу следственнэ отделхэм япащэхэм А. Глущенкэм афигъэпытагъ.

КъэкIощт илъэсым следовательхэм яIофшIэн нахь зыфагъэIорышIэщтхэ лъэныкъохэм къулыкъум ипащэ къащыуцугъ. АпэрапшIэу следственнэ гъэIорышIапIэм иIофшIэн щыкIагъэхэу прокуратурэм, хьыкумышIхэм къыхагъэщыгъэхэр дагъэзыжьынхэм пылъыщтых. Ащ дакIоу уголовнэ Iофэу къызэIуахыхэрэр икъу фэдизэу зэхэфыгъэнхэр, экономикэ щынэгъончъагъэр гъэпытэгъэныр, цIыфхэм зэIукIэгъухэр адэшIыгъэнхэр 2020-рэ илъэсым пшъэрылъ шъхьаIэщтых.Возврат к списку