РУС АДЫГ

Щытхъум итамыгъэ фагъэшъошагъ

09.02.2019

ПсэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым зэхъокIыныгъэхэр егъэшIыгъэнхэмкIэ Фондым игенеральнэ пащэу Константин Цициныр джырэблагъэ Адыгеим щыIагъ. Мыекъуапэ дэт унэ зэтетхэм ащыщ «ЩысэтехыпIэу аIыгъ ун» зыфиIорэ тамыгъэр зэрэфагъэшъошагъэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Фондым ипащэрэ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ.

Щытхъум итамыгъэу «ЩысэтехыпIэу аIыгъ ун» зыфиIорэр Мыекъуапэ иурамэу Шоссейнэм тет унэу N 20-м фагъэшъошагъ. Ар шIукIэ зыфэплъэгъунэу щытыр ТСЖ-у «Феникс» зыфиIорэм итхьаматэу Александр Плющ ары.

ПсэупIэкоммунальнэ хъызмэтым зэхъокIыныгъэхэр егъэшIыгъэнхэмкIэ Фондым игенеральнэ пащэу Константин Цициным ащ иIофшIагъэ осэшхо фишIи, «ПсэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым и Щытхъу тамыгъ» зыфиIорэр фигъэшъошагъ ыкIи Iэпшъэ сыхьат шIухьафтынэу ритыгъ.

Зигугъу тшIырэ унэр 1990-рэ илъэсым ашIыгъ. 2009-рэ илъэсым псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым зэхъокIыныгъэхэр егъэшIыгъэнхэмкIэ Фондым имылъкукIэ мыщ гъэцэкIэжьын инхэр рашIылIагъэх: унашъхьэр зэблахъугъ, унэ кIоцIым инженернэ IофшIэнхэр рашIылIагъэх, агъэфедагъэр учет зышIырэ пкъыгъохэр агъэуцугъэх, чIыунэхэр, унэм итеплъэ, лифтыр агъэцэкIэжьыгъэх. «ШэпхъэшIухэм адиштэрэ къэлэ щыIакIэр гъэпсыгъэныр» зыфиIорэ программэм къыдыхэлъытагъэу 2018-рэ илъэсым урамхэу Шоссейнэм тет унэхэу N 4-мрэ N 6-мрэ ящагухэр зэтырагъэпсыхьагъэх, ахэм сомэ миллиони 4,6-рэ атефагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат бысымхэм къафэгушIозэ къыIуагъ мы унэр щысэтехыпIэу зэрэщытыр.

— ПсэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым зэхъокIыныгъэхэр егъэшIыгъэнхэмкIэ Фондым Адыгеим щыпсэухэрэм ацIэкIэ рэзэныгъэ гущыIэхэр фэзгъазэхэ сшIоигъу. ШIуагъэ къэзытырэ IофшIэнэу ыгъэцакIэрэм къыкIэлъыкIоу республикэм итеплъэ нахь дахэ мэхъу зэпыт. ЦIыфхэм япсэупIэхэр нахь кIэракIэ шIыгъэнхэмкIэ, ящагухэр зэтегъэпсыхьэгъэнхэмкIэ мыщ фэдэ щысэшIухэм тэркIэ мэхьанэшхо яI. Урамэу Шоссейнэм тет унэм ибысымхэм аIэ зэкIэдзагъэу акIуачIэ зэрэрахьылIагъэм къэгъэлъэгъонышIухэр къыкIэкIуагъэх. Шъугу етыгъэу, шъузэкъотэу Iоф зэрэшъушIэрэм фэшI «тхьашъуегъэпсэу» шъосэIо, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Константин Цициным къызэриIуагъэмкIэ, АдыгеимкIэ энергием нахь шIуагъэ къытэу гъэфедэгъэнымкIэ программэм хэлажьэхэрэмкIэ мы унэр апэрэщт. Ащ пэIухьащт мылъкоу сомэ миллиони 5-р Фондым къытIупщынэу хьазыр.

— Фондым къытIупщырэ мылъкумкIэ мы унэм щыпсэухэрэм энергиер нахь макIэу зыгъэстыщт шIыкIэхэр щагъэфедэшъущтых. Ащ ишIуагъэкIэ коммунальнэ фэIо-фашIэхэм уасэу алъатырэр процент 30 — 40-кIэ нахь мэкIэщт. Мы Iофыгъом изэшIохын Адыгеим и ЛIышъхьэрэ сэрырэ тырыгущыIагъ. Сэгугъэ мы илъэсэу тызхэтым шIуагъэ къэзытырэ шIыкIэхэр къышъуIэкIэдгъэхьанхэу, — къыIуагъ Константин Цициным.

МэфэкI Iофтхьабзэм ыуж Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат район цIыкIоу «Восходым» щыпсэухэрэм адэгущыIагъ. ЦIыфхэр анахьэу зыгъэгумэкIырэ упчIэхэр республикэм ипащэ къыфагъэзагъэх. Ахэр зэхэфыгъэнхэмкIэ Мыекъопэ къэлэ администрацием ипащэу Андрей Гетмановым пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр фишIыгъэх.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым зэхъокIыныгъэхэр егъэшIыгъэнхэмкIэ Фондым зэзэгъыныгъэу дашIыгъэм ишIуагъэкIэ 2008-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу 2016-рэ илъэсым нэс шъолъыр программэм къыдыхэлъытагъэу къат пчъагъэу зэтет унэ 1637-м щыщэу 830-р дэгъоу агъэцэкIэжьыгъэх. Бюджет зэфэшъхьафхэм къахахыгъэ мылъкоу сомэ миллиардрэ ныкъорэ фэдизыр а IофшIэнхэм апэIуагъэхьагъ.

2014-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу 2018-рэ илъэсым нэс охътэ кIэкIым тегъэпсыхьэгъэ гухэлъым епхыгъэу фэтэрыбэу зэхэт унэ 325-мэ игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр арашIылIагъэх. А IофшIэнхэм сомэ миллион 437,1–рэ апэIуагъэхьагъ. 2019-рэ илъэсымкIэ гухэлъэу щыIэр мыщ фэдэ унэ 81-рэ агъэцэкIэжьыныр ары, шIокI зимыIэ тынэу къаугъоихэрэ сомэ миллиони 134,3-м ехъу ащ пэIуагъэхьащт.Возврат к списку