РУС АДЫГ

Проектхэм ахэлэжьэгъэным Iоф дашIэщт

29.05.2018

Дунэе экономическэ форумэу Санкт-Петербург щыкIорэм къыдыхэлъытагъэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ стратегическэ инициативэхэм я Агентствэ (АСИ-м) игенеральнэ директорэу Светлана Чупшевамрэ зэрэзэдэлэжьэщтхэм фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэ зэдашIыгъ.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэу, Агентствэм ипроектхэм ахэлэжьэнымкIэ, инвестициехэр нахьыбэ шIыгъэным пае практик анахь дэгъухэм ягъэфедэн лъигъэкIотэн гухэлъ республикэм иI.

— Республикэм Агентствэм зэрифэшъуашэу Iоф дешIэ. Бизнесым хэхъоныгъэхэр ышIынхэм фэIорышIэщт амалышIухэр щыIэнхэмкIэ АСИ-м узэрэзекIон фэе шIыкIэу къыгъэнэфагъэхэм атетэу IофшIэныр зэхэтэщэ. Ащ зэфэхьысыжь дэгъухэри фэхъугъэх, Лъэпкъ рейтингым къызэритырэмкIэ, аужырэ илъэситIум мы лъэныкъомкIэ Адыгеим лъэбэкъушIухэр ышIыгъэх. Предпринимателым республикэм ибизнес къыщызэIуихынымкIэ шIоигъоныгъэ иIэным тапэкIи мэхьанэшхо еттыщт, — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Адыгеим IофшIэныр зэрифэшъуашэу щызэхэщэгъэным фэшI республикэм ипащэхэм Iоф адашIэным, язэпхыныгъэ агъэпытэным зэрэфэхьазырхэр ыкIи мы лъэныкъомкIэ шъолъырым ихэбзэ къулыкъухэм IофшIэнышхо зэрагъэцэкIагъэр Светлана Чупшевам къыхигъэщыгъ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, Урысыем ирегионхэм инвестициехэм алъэныкъокIэ амалэу аIэкIэлъхэм ахэгъэхъогъэным фытегъэпсыхьэгъэ проектхэр Агентствэм егъэцакIэх.

Республикэмрэ мы структурэмрэ тапэкIэ язэдэлэжьэн къыдыхэлъытагъэх проект гъэнэфагъэхэм шIуагъэу къатырэм изэфэхьысыжьхэр шIыгъэнхэр, Адыгеим ирегиональнэ командэ егъэджэгъэныр, практик анахь дэгъухэр гъэфедэгъэнхэр, ахэм зэу ащыщ общественнэ шъолъырым хэхъоныгъэхэр ышIынхэр.

Джащ фэдэу предпринимательхэм ыкIи инвесторхэм яIофшIэн шIуагъэ къытэу зэхэщагъэ зэрэхъурэм уасэ фэзышIыщт эксперт купхэм яIофшIэн лъагъэкIотэщт. Лъэпкъ предпринимательскэ инициативэхэм япхыгъэ «гъогу картэр» республикэм зэрэщагъэцакIэрэм изэфэхьысыжьхэр ашIыщтых, ащкIэ хэушъхьафыкIыгъэ къэбарлъыгъэIэс системэу RegIon-ID-м иамалхэр къызфагъэфедэщтых.Возврат к списку