РУС АДЫГ

ШэпхъэшIухэм адиштэу зэтырагъэпсыхьагъ

29.01.2020

ШIэныгъэхэм яхэгъэхъон пылъ Адыгэ республикэ институтым кIэлэегъаджэхэм ясэнэхьат зэпымыоу хагъэхъонымкIэ и Гупчэ тыгъуасэ мэфэкI шIыкIэм тетэу къызэIуахыгъ.

Зэхахьэм къеблэгъагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, вице-премьерэу Наталья Широковар, АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур, нэмыкIхэри.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, мы псэуалъэм изэтегъэпсыхьан зэкIэмкIи сомэ миллион 42,9-м ехъу пэIуагъэхьагъ. Ащ щыщэу сомэ миллион 26,3-м ехъур — федеральнэ гупчэм, сомэ миллион 16,6-р — республикэ бюджетым къатIупщыгъэх.

Гупчэм ипащэу КIэсэбэжъ Людмилэ амалхэу аIэкIэлъ хъугъэхэм къатегущыIагъ, кIэлэегъаджэхэр рагъэджэнхэм ыкIи ахэм ясэнэхьат хагъэхъоным фытегъэпсыхьагъэхэ аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ оборудованиякIэу аудиториехэм ачIагъэуцуагъэр къэзэрэугъоигъэхэм нэрылъэгъу афэхъугъ.

ЕджэпIэ аудиториехэр лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ зэтеутыгъэх. ГущыIэм пае, зым предметнэ лабораториехэр чIэтых, ащ кIэлэегъаджэхэм ясэнэхьат хагъэхъоным къыдыхэлъытэгъэ хэушъхьэфыкIыгъэ курсхэр щызэхащэх. Адрэм «Интеллектуальная игра» зыфиIорэ Iофтхьабзэр щыребгъэкIокIын плъэкIыщт. Ящэнэрэм робототехникэр, интерактивнэ экскурсиехэм язэхэщэн фытегъэпсыхьагъэхэ пкъыгъохэр чIэтых. ЩыIэныгъэм непэ къызыдихьыгъэхэ зэхъокIыныгъэхэм адиштэрэ шIыкIакIэхэр, екIолIакIэхэр джы республикэм икIэлэегъаджэхэм къызфагъэфедэн амал яIэ хъугъэ.Возврат к списку