РУС АДЫГ

ЯIофшIэн агъэлъэшынэу къяджагъ

31.10.2019

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным Урысые Федерацием и Къэралыгъо Совет ипрезидиум изэхэсыгъоу псауныгъэм икъэухъумэн фэгъэхьыгъэр тыгъуасэ зэрищагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ащ хэлэжьагъ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы псауныгъэм икъэухъумэн епхыгъэ Iофыгъохэм зыщатегущыIэгъэхэ зэхэсыгъохэр чъэпыогъум и 29-м къыщегъэжьагъэу зэрэщыIагъэхэр. Урысые Федерацием и Къэралыгъо Совет изэхэсыгъохэм мастер-классхэри къащызфагъэфедэ хъугъэ. Апэрэ медицинэ IэпыIэгъу зэраратырэ шIыкIэм аужырэр фэгъэхьыгъагъ. Джащ фэдэу Урысые Федерацием и Правительствэ ивице-премьерэу Татьяна Голиковамрэ Урысые Федерацием псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Вероника Скворцовамрэ зыхэлэжьэгъэхэ семинар-зэIукIэгъуи тыгъуасэ щыIагъ.

Урысые Федерацием и Къэралыгъо Совет ипрезидиум изэхэсыгъо амбулаториехэмрэ поликлиникэхэмрэ ягъэпытэн, шIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ хъарджэу ашIыщтхэм, технологие пэрытхэр къызыфагъэфедэхэзэ, медицинэ IэпыIэгъу ятыгъэным япхыгъэ Iофыгъохэм щатегущыIагъэх. Зэхэсыгъом ыпэкIэ Владимир Путиным Калининградскэ хэкум исхэм ащыщхэм зэIукIэгъу адыриIагъ.

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным зэхэсыгъор къызэIуихызэ, амбулаториехэмрэ поликлиникэхэмрэ зэтегъэпсыхьэгъэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр, псауныгъэм икъэухъумэнкIэ зэхъокIыныгъэшIухэр зэрашIыгъэхэр къыхигъэщыгъ.

«Шъолъырыбэмэ Iоф ащызышIэрэ врачхэм, медицинэ организациехэм, шIэныгъэлэжьхэм ыкIи нэмыкIхэм акIуачIэ зэхэлъэу Iоф зэрашIэрэм ар къыкIэкIуагъ. Джыри къасIомэ сшIоигъу гъэхъагъэу тиIэхэм такъыщыуцу зэрэмыхъущтыр, тапэкIэ тылъыкIотэн зэрэфаер, цIыфхэм яфэныкъуагъэхэм зэрахэхъо зэпытыр», — къыхигъэщыгъ Урысые Федерацием и Президент.

Псауныгъэм икъэухъумэн нахьышIоу зэхэщэгъэнымкIэ Владимир Путиным пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр Урысые Федерацием псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерстви, шъолъырхэми къафишIыгъэх.

«Амбулаториехэмрэ поликлиникэхэмрэ ары цIыфхэмкIэ анахьэу мэхьанэ зиIэхэр, нахь къапэблагъэхэр. ЦIыфхэм ядаохэм азыныкъо нахьыбэмэ лъапсэ яI. НахьышIум ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет зыщызэримыхъокIырэ лъэхъаным ар нахь нэрылъэгъу мэхъу, — хигъэунэфыкIыгъ Владимир Путиным. — Псауныгъэм икъэухъумэн лъапсэу иIэр амбулаториехэмрэ поликлиникэхэмрэ ары. Ахэм апшъэрэ мэхьанэ ятыгъэн фае. Ахэр

шэпхъэ лъагэхэм анэгъэсыгъэнхэм пае хабзэм икъулыкъу пстэуми зэдырагъаштэу, шIуагъэ къытэу Iоф ашIэн фае».

Урысые Федерацием и Президент пшъэрылъ зэрафишIыгъэм тетэу амбулаториехэмрэ поликлиникэхэмрэ зэрагъэкIэжьыщтхэ шапхъэхэр аухэсыгъэх. Ахэр къызыфагъэфедэхэзэ, 2020-рэ илъэсым щылэ мазэм и 10-м нэс шъолъырхэм регион программэхэр къыхахын ыкIи бэдзэогъум и 1-м нэс ахэр аштэн фае.

Къэралыгъом ипащэ кадрэ ыкIи нэмыкI Iофыгъохэм яшъыпкъэу апылъынхэу ариIуагъ. Псауныгъэм икъэухъумэн фэгъэзэгъэ лъэныкъом мылъку къыфыхэгъэкIыгъэнымкIэ пшъэрылъ заулэ афишIыгъ.

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным амбулаториехэмрэ поликлиникэхэмрэ язэтегъэпсыхьанкIэ Урысые Федерацием и Правительстви, Урысые Федерацием псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерстви шъолъырхэм IэпыIэгъу аратын зэрэфаер агуригъэIуагъ.Возврат к списку