РУС АДЫГ

ЗэкI пIоми хъунэу зэрар зыхьыгъэхэм атефэрэ ахъщэр аратыжьыгъ

08.08.2017

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм къыгъэуцугъэ пшъэрылъхэм атегъэпсыхьагъэу псыр къызеум зэрар зыхьыгъагъэхэм атефэрэ ахъщэр ятыжьыгъэным, кIэлэцIыкIу ибэхэм зыщыпсэущт унэхэр ятыгъэнхэм ыкIи нэмыкIхэм щатегущыIагъэх Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет щыкIогъэ зэхэсыгъом. Ар зэрищагъ республикэм ипащэу КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковам къызэриIуагъэмкIэ, зэрар зыхьыгъэ цIыфхэм аратыжьын фэе ахъщэу щытыгъэ миллиони 123-м щыщэу миллиони 120-р аIэкIэхьажьыгъах. Ащ нэмыкIэу чIыпIэу зыщыпсэухэрэм щыдэмытхагъэхэу, ащ фэгъэхьыгъэ документхэр къэзыгъэхьазырхэрэми джащ фэдэу мы охътэ благъэхэм ахъщэу аратыжьын фаер аIэкIагъэхьащт.

Адыгэ Республикэм и Вице-премьерэу Сапый Вячеслав Тэхъутэмыкъое районым зыщэIэхэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат пшъэрылъэу къафишIыгъэхэр гъэцэкIагъэ зэрэхъухэрэм фэгъэхьыгъэу къыIотагъ. Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэ зипэщэ купым НСТ-у «Импульс» зыфиIорэм иIофхэм язытет зыщигъэгъозэщт, агъэпцIэгъэ цIыфхэм яIоф зэшIохыгъэ зэрэхъущтым хэплъэщт.

Псыхъохэу Фарзэрэ Псынэфрэ 2018-рэ илъэсым дамбэхэр ащышIыгъэнхэм ыкIи зэтегъэпсыхьэгъэнхэм афэгъэхьыгъэ проект документацием изыфэгъэхьазырын зэрэкIорэм мыщ щытегущыIагъэх.

Зэхэсыгъом илъэхъан республикэм ипащэ къызэIукIагъэхэм анахьэу анаIэ зытыраригъэдзагъэр цIыфхэм зыкъызэрафагъэзэрэ Iофыгъохэм тэрэзэу ахэплъэгъэным ыкIи зэшIохыгъэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр ары.

«Нэбгырэ пэпчъ Iофыгъоу къыIэтырэм, ащ игумэкI пшъэдэкIыжь ин хэлъэу текIолIэн фае. Мы лъэныкъомкIэ теурыкIуагъэ зыми къыхафэ хъущтэп. ЦIыфхэм ятхьаусыхэ тхылъхэм нахь тэрэзэу ахаплъэхэу зэрэфежьагъэхэр нафэ къэхъугъ, Адыгэ Республикэм цIыфым ифитыныгъэхэмкIэ и Уполномоченнэ ыцIэкIэ тхьаусыхэ тхылъэу къакIорэр процент 40-кIэ нахь макIэ зэрэхъугъэр ащ ишыхьат», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, цIыфхэм къаIэтырэ Iофыгъохэм язэшIохын министерствэхэр ыкIи ведомствэхэр афэгъэзагъэх. Хабзэм игъэцэкIэкIо къулыкъухэм яIэшъхьэтетхэм а Iофыр зэшIохыгъэ зэрэхъурэр ежь ашъхьэкIэ ауплъэкIузэ ашIынэу ащ пшъэрылъ къафишIыгъ.Возврат к списку