РУС АДЫГ

Адыгеим и Официальнэ лIыкIоу агъэнэфагъ

14.12.2017

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ и Указэу тыгъэгъазэм и 14-м къыдэкIыгъэм тетэу Хьатэгъу Налбый Адыгэ Республикэм и Официальнэ лIыкIоу Краснодар краим иадминистрацие ипащэ дэжь щыIэнэу агъэнэфагъ.

Ащ ыпэкIэ муниципальнэ образованиеу «Адыгэкъалэ» ар ипэщагъ.

Адыгэ Республикэм и Официальнэ лIыкIоу Урысые Федерацием и Президент дэжь щыIэ хъугъэ Трахъо Тимур ычIыпIэ ар ихьагъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэIукIэгъум илъэхъан хигъэунэфыкIыгъ Хьатэгъу Налбый пэщэныгъэ зехьэгъэнымкIэ опытышхо зэриIэр, джащ фэдэу Адыгэ Республикэм и Официальнэ лIыкIоу Краснодар краим иадминистрацие ипащэ дэжь щыIэ зыхъукIэ IофшIэнэу къыпыщылъымкIэ зэшIуихын фэе пшъэрылъхэр фигъэнэфагъэх.

КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ гъэхъагъэу тапэкIэ зэдашIыгъэхэр гъэпытэгъэнхэ, Адыгеимрэ Краснодар краимрэ язэдэлэжьэныгъэ джыри нахь зегъэушъомбгъугъэн зэрэфаер.

«БэшIагъэ тэ блэгъэныгъэ ыкIи IофшIэным епхыгъэ зэфыщытыкIэхэр краим зыдытиIэхэр. Лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ шIуагъэ хэлъэу Iоф зэдэтэшIэ. Ау тызэгъусэу зэдызэшIотхын фэе Iофыгъуабэ джыри къытпыщылъ. Арышъ, бгъуитIумкIи федэ зыхэлъ зэдэлэжьэныгъэр нахь дгъэлъэшын фае. Тызэгъусэу зэдызэшIотхыщт проектхэм шIуагъэ къатыным, кIэухышIу афэхъуным мэхьанэшхо иIэу щыт», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъуВозврат к списку