РУС АДЫГ

Урысыем илъэпкъ сурэтышIэу Василий Нестеренкэм Адыгеим идэхагъэ иIофшIагъэхэмкIэ къыгъэлъэгъон мурад иI

13.10.2017

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Урысыем илъэпкъ сурэтышIэу Василий Нестеренкэр икабинет щыригъэблэгъагъ. Ащ ыпэкIэ КъокIыпIэм илъэпкъхэм яискусствэхэмкIэ Къэралыгъо музеим и Темыр-Кавказ къутамэ ащ исурэтхэм якъэгъэлъэгъонэу «Урысыер. Тарихъымрэ джырэ лъэхъанымрэ» зыфиIорэр къыщызэIуахыгъ.

КъумпIыл Мурат Василий Нестеренкэр Адыгеим къызэрэкIуагъэм пае зэрэфэразэр къыIуагъ ыкIи республикэм ичIыпIэ дахэхэр исурэтыкIэхэм лъапсэ зэрафэхъущтым, ыкIи искусствэм зичэзыу гъэхъэгъакIэхэр щишIынхэ зэрилъэкIыщтым ицыхьэ зэрэтелъыр къыхигъэщыгъ.

ХьакIэм къызэриIуагъэмкIэ, илъэс 50-у къыгъэшIагъэм Кавказым зыкIи Iоф щишIэнэу хъугъэп ыкIи исурэтхэм якъэгъэлъэгъон зыпарэкIи щызэхищагъэп. ЫпэкIэ тихэгъэгу ичIыпIабэмэ ар ащыIагъ, Урысыем ыкIи IэкIыб къэралхэм якъэлэ заулэмэ исурэтхэм якъэгъэлъэгъонхэр ащыкIуагъэх.

«Адыгеир чIыопс дахэ зиIэ анахь щынэгъончъэ шъолъырхэм ренэу ащыщыгъ. Ащ ибаиныгъэхэр къэтыухъумэнхэм ыкIи ахэдгъэхъоным, цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу хъуным апае тфэлъэкIыщтыр зэкIэ тэшIэ. Ахэм адакIоу гъэсэныгъэмрэ пIуныгъэмрэ лъэшэу тынаIэ атетэгъэты. Сэ зэрэслъытэрэмкIэ, гъэсэныгъэ зиIэ цIыфыр цIыф дэй хъун ылъэкIыщтэп. Арышъ, ощ фэдэ цIыфхэр республикэм къызэрэкIохэрэм тэркIэ мэхьанэшхо иIэу щыт. Ащ ишIуагъэкIэ тицIыфхэм уиIофшIагъэхэм нэIуасэ зафашIын амал яI, дэхагъэр нахь куоу зэхашIэн алъэкIы», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ЗэIукIэгъум илъэхъан сурэтышIым республикэм и ЛIышъхьэ ригъэблэгъагъ КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм я Музей и Темыр-Кавказ къутамэ иIофшIагъэхэм якъэгъэлъэгъонэу щыкIорэм еплъынэу.

Василий Нестеренкэр художествэхэмкIэ Урысые академием иакадемик, Урысые Федерацием илъэпкъ сурэтышI, джырэ лъэхъаным анахь уасэ зыфашIыхэрэм ащыщ. Анахьэу ар цIэрыIо зышIыгъэр тарихъым, диным япхыгъэ IофшIагъэхэр ары.

Василий Нестеренкэм илъэс зэфэшъхьафхэм, жанрэ зэмылIэужыгъохэмкIэ ышIыгъэхэм Адыгеим щыпсэухэрэм нэIуасэ зафашIын алъэкIыщт. ШэкIогъум и 6-м нэс къэгъэлъэгъоныр кIощт.Возврат к списку