РУС АДЫГ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат и Джэпсалъ

27.03.2020

Лъытэныгъэ зыфэсшIырэ Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэр!

Ныбджэгъу лъапIэхэр!

ГухэкI нахь мышIэми, республикэм щыпсэурэ зы нэбгырэм коронавирусыр къызэрэпыхьагъэр шъыпкъэу къычIэкIыгъ. Шапхъэу щыIэхэм адиштэу анализхэр Москва агъэхьыгъагъэх ыкIи мы узыр ащ зэриIэр непэ къаушыхьатыгъ. ТишъолъыркIэ мыр апэрэ хъугъэшIагъ.

Коронавирусыр яIэу зэгуцэфэхэрэ нэбгырих джыри сымэджэщым чIэлъых. Ахэм яанализхэри ауплъэкIунхэу Москва агъэхьыгъэх.

Зэпахырэ узым зимыушъомбгъуным фэшI амалэу щыIэр зэкIэ зэрэдгъэфедэрэр къышъуасIомэ сшIоигъу, мыщ епхыгъэ пэшIорыгъэшъ лъэбэкъоу тшIыгъэхэм яшIуагъэ къэкIо.

Коронавирусыр республикэм къызэрэщыхагъэщыгъэм къыхэкIыкIэ, мы Iофыгъом нахь пытагъэ хэлъэу тыкъекIолIэн фаеу мэхъу. Мыр анахьэу къызэутэкIын зылъэкIыщтхэр ыкIи анахь тынаIэ зытедгъэтын фаехэр зыныбжь хэкIотагъэхэмрэ хэужъыныхьэгъэ узхэр зиIэхэмрэ. Мыхэм алъэныкъокIэ мэхьанэшхо зиIэ унашъо тшIыгъэ — зыныбжь илъэс 65-м къехъугъэхэр ыкIи хэужъыныхьэгъэ узхэр зиIэхэр яунэхэм къарыкIынхэ фитыщтхэп, Iоф зышIэрэ пенсионерхэми ар афэгъэхьыгъ.

IофшIапIэхэм япащэхэм мы шапхъэхэр агъэцэкIэнхэу закъыфэсэгъазэ. ЦIыфхэр бэу зыщызэрэугъоирэ чIыпIэхэм тинахьыжъхэр якIуалIэхэ хъущтэп.

Социальнэ къулыкъухэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэм мыщ дэжьым мэхьанэшхо зэриIэр къыдэтлъытэзэ, зизакъоу псэурэ нэжъ-Iужъхэм, сэкъатныгъэ зиIэхэм Iэзэгъу уцхэр ыкIи гъомылапхъэхэр аIэкIэгъэхьэгъэнхэмкIэ IэпыIэгъу афэхъугъэныр пшъэрылъ шъхьаIэу афэдгъэуцугъ.

Мы купым хахьэхэрэм апае ОНФ-м ишъолъыр къутамэ зэхищэгъэ «линие плъырым» Iоф ешIэ. Волонтер-медикхэри IэпыIэгъу афэхъущтых.

Джащ фэдэу охътэ гъэнэфагъэкIэ зиIофшIэн къызэтезгъэуцон фэе объектхэм япчъагъэ нахьыбэ тшIыгъэ. Ахэм ахэхьэх зыгъэпсэфыпIэ чIыпIэхэр, спортым ыкIи зекIоным япхыгъэ учреждениехэр. Экскурсиехэри зэхэпщэнхэ уфитэп.

Общественнэ шхапIэхэм япредприятиехэм зэкIэми цIыфхэр аштэнхэ фитыщтхэп. Ащ къикIырэп кафехэр, ресторанхэр ыкIи шхэпIэ зэфэшъхьафхэр рагъэтынхэр — ахэм къачIахызэ гъомылапхъэхэр цIыфхэм афащэщт, аIэкIагъэхьащт.

Медицинэм иучреждениехэм, аптекэхэм, тучанхэм, банкхэм, общественнэ транспортым яIофшIэн щагъэтыщтэп.

Гъомылапхъэхэр ыкIи нэмыкI товархэр икъу фэдизэу Адыгеим IэкIэлъых. МыщкIэ зи гумэкIыгъо щыIэп.

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным къэралыгъом щыпсэухэрэм закъызыфегъазэм, кризисым пэшIуекIогъэнымкIэ, цIыфхэр социальнэу ухъумэгъэнхэмкIэ, ахэм яхахъохэр ыкIи яIофшIэпIэ чIыпIэхэр къэгъэнэжьыгъэнхэмкIэ, бизнес цIыкIум ыкIи гурытым IэпыIэгъу фэхъугъэнымкIэ Iофэу ашIэрэм игъэкIотыгъэу къытегущыIагъ.

А пстэури тиIофшIэн къыдыхэлъытэгъэщт. Джащ фэдэу экономикэм зыпкъитыныгъэ иIэным мэхьанэшхо етэты.

Непэ пстэумэ анахь шъхьаIэр тицIыфхэм, тигупсэхэм ыкIи къытпэблагъэхэм япсауныгъэ къэтыухъумэныр ары, арышъ, республикэм щыпсэухэрэр пандемием щыухъумэгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ лъэбэкъухэр тапэкIи тшIыщтых.

Ау IэпыIэгъу шъукъытфэмыхъоу, нэбгырэ пэпчъ пшъэдэкIыжь зэрихьырэр къыгурымыIомэ, мы тхьамыкIагъом тыпэшIуекIоныр къиныщт. Узым псынкIэу зызэриушъомбгъурэр зэкIэми дэгъоу шъошIэ. АдыгеимкIэ апэрэу узыр къызэутэкIыгъэм иунагъо ис нэбгырищми апигъэхьагъ.

Узым зимыушъомбгъуным фэшI УФ-м и Президент иунашъокIэ къихьащт тхьамафэм тикъэралыгъо Iоф щашIэщтэп.

ЗэкIэми сыкъушъолъэIу: къушъхьэхэм защыжъугъэпсэфынэу шъуемыжь, нэмыкI шъолъырхэм шъузэрэкIощтыр нахь макIэ шъушIы, унэгъо мэфэкIхэр зэкIашъухьэх.

Шъуисабыйхэм шъуаригъусэу шъуиунэхэм шъуарыс, къэбзэныгъэм ишапхъэхэр жъугъэцакIэх.

Ныбджэгъу лъапIэхэр!

ШъукъэтыухъумэнымкIэ Iофэу тшIэрэм тапэкIи шъущыдгъэгъозэщт. Коронавирусым епхыгъэ къэбар шъыпкъэр къышъуIэкIэдгъахьэзэ тшIыщт. Тызэгъусэмэ ары мы вирусыкIэм тыпэшIуекIон зытлъэкIыщтыр.

Шъузфэсакъыжь!Возврат к списку