РУС АДЫГ

КъумпIыл Мурат хэлэжьагъ

04.10.2017

Адыгэ Республикэр зызэхащагъэр илъэс 26-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэу кушъхьэфачъэмкIэ Адыгеим зэнэкъокъу щыкIуагъ. Нэбгыри 150-м ехъу ащ хэлэжьагъ. Ахэр республикэм игъэцэкIэкIо ыкIи иунэшъошI хабзэ, муниципальнэ образованиехэм якъулыкъухэм ялIыкIох.

Колоннэм ыпэ итыгъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Мы Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Апшъэрэ хьыкум и Тхьаматэу Трахъо Аслъан, Адыгэ Республикэм и Конституционнэ хьыкум и Тхьаматэу ЛIыхьэтыкъо Аскэр, гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтым идиректорэу ЛIыIужъу Адам.

Кушъхьэфачъэхэм ягъогу Мыекъуапэ ыкIи ащ къыпэIулъ чIыпIэхэм апхырыкIыгъ. Къэлэ паркым дэжь щырагъажьи, псэупIэу Ханскэм нэсыгъэх. Ащ къыщыуцугъэх, нэужым спорткомплексэу «Ошъутенэм» ягъогу щаухыгъ. Кушъхьэфачъэхэм километрэ 30 фэдиз зэпачыгъ.

«ЗэкIэ чIыпIэу агъэнэфагъэм нэсыгъ. Апэ ныбжьыкIэхэр ары ащ къэсыгъэхэр. Ау Iофтхьабзэр зыфытегъэпсыхьэгъагъэр спортымкIэ гъэхъагъэхэр шIыгъэнхэр арэп, щыIэкIэ-псэукIэ тэрэзыр цIыф жъугъэхэм алъыгъэIэсыгъэныр ары. ЗэкIэми анахь мэхьанэ зиIэр зэдегъэштэныгъэ ахэлъэу, чэфхэу мыщ зэрэхэлэжьагъэхэр ары. Гъэпсэфыгъо мафэхэр дэгъоу зыгъакIо зышIоигъохэр мы Iофтхьабзэм зэрипхыгъэх. Сицыхьэ телъ ащ фэдэ Iофтхьабзэхэм ахэлажьэхэрэм зэрахэхъощтым ыкIи нахьыбэрэ ахэр зэрэзэхащэщтхэм», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ЗэрэрахъухьагъэмкIэ, кушъхьэфачъэхэмкIэ зэнэкъокъухэр илъэс къэс зэхащэхэзэ ашIыщт ыкIи хабзэм икъулыкъухэм ялIыкIохэм ямызакъоу, Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэри зэкIэ ащ хэлэжьэнхэ алъэкIыщт.Возврат к списку