РУС АДЫГ

Зэнэкъокъум щытекIуагъэхэм афэгушIуагъ

09.02.2017

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат урысые зэнэкъокъоу «Илъэсым иунэгъо анахь дэгъу» зыфиIорэм щатекIогъэхэ Зайцев Михаилрэ Валентинэрэ афэгушIуагъ.

Адыгэ Республикэм IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ иминистрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Мырзэ Джанбэчи зэIукIэм хэлэжьагъ.

Къоджэдэс нэбгырэ 54-у зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэм Зайцевхэм яунагъо къахахыгъ. Республикэм ипащэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, ар гъэхъэгъэшхоу щыт, Красногвардейскэ районым имызакъоу, зэрэреспубликэуи ащ рыгушхон ылъэкIыщт.

«Михаил Григорий ыкъомрэ Валентина Иван ыпхъумрэ, зэрэпсэунхэ, Iоф зэрашIэн, ныбжьыкIэхэр зэрапIун фаемкIэ шъуиунагъо цIыфыбэхэмкIэ щысэтехыпIэу щыт. ИжъыкIэ унэгъо кIоцIым щагъэфедэщтыгъэ шэн-хэбзэшIухэр анахьэу къызщызэтенэжьыгъэхэр къуаджэхэр ары. Унэгъо пытэ зэгурыIожьым илъ хабзэхэм зэу ащыщ нахьыжъхэм шъхьэкIафэ афэшIыгъэныр, IофшIэным аIэ екIуныр, мурадышIоу яIэхэм алъыкIэхьанхэр. Ащ фэдэ шэн-хабзэхэр шъощ фэдэхэм яшIуагъэкIэ Адыгеим къызэрэщызэтенэхэрэр гушIуагъоу щыт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Зайцев зэшъхьэгъусэхэр илъэс 55-рэ хъугъэу Красногвардейскэ районым щызэдэпсэух, пхъуитIу, пхъорэлъфиплI зэдапIугъ. Илъэсыбэрэ ахэм колхозым Iоф щашIагъ. Михаил Григорий ыкъор ветеранхэм ярайон совет непэ пэщэныгъэ дызэрехьэ, общественнэ щыIэныгъэм чанэу хэлажьэ.

Адыгэ Республикэм IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, урысые зэнэкъокъум унэгъо 300 фэдиз хэлэжьагъ. Лъэныкъохэу «Сабыибэ зэрыс унагъу», «Унэгъо ныбжьыкI», «Къуаджэм дэс унагъу», «Шэн-хабзэхэр къэзыухъумэрэ унагъу» зыфиIохэрэмкIэ анахь дэгъухэр къыхахыгъэх. Зэнэкъокъум икIэуххэм атетэу тхылъэу «Илъэсым иунэгъо анахь дэгъу. Урысыер, 2016-рэ илъэс» зыфиIорэр къыдагъэкIыщт. Зэнэкъокъухэм ащатекIуагъэхэм афэгъэхьыгъэ къэбархэр ащ дагъотэщтых.

Зайцев зэшъхьэгъусэхэм афэгъэхьыгъэ игъэкIотыгъэ тхыгъэ тигъэзет къыхиутыщт.Возврат к списку