РУС АДЫГ

Псэуалъэхэм ятеплъэ мэхьанэшхо иI

10.04.2019

Архитектурэмрэ къэлэгъэпсынымрэ япхыгъэ Iофыгъохэм афэгъэзэгъэ Советэу республикэм щызэхащагъэм зэхэсыгъо тыгъуасэ иIагъ. Ар зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Мыекъуапэ, Тэхъутэмыкъое, Теуцожь районхэм, Адыгэкъалэ ащагъэуцущт псэуалъэхэм зэхэсыгъом ащытегущыIагъэх. Республикэм икъэлэ шъхьаIэ игъогухэм зэхъокIыныгъэу афашIынэу агъэнафэхэрэри Iофтхьабзэм къыщаIэтыгъэх.

Апэрэ Iофыгъоу зытегущыIагъэхэр Мыекъуапэ иурамэу Пионерскэмрэ Юннатхэм яурамрэ язэхэкIыпIэ гъэцэкIэжьынэу щыкIощтыр ары. Республикэм икъэлэ шъхьаIэ иурамхэу Пролетарскэмрэ М. Горькэм ыцIэ зыхьырэмрэ язэхэкIыпIэ игъэкIэжьыни джащ фэдэу зэхафыгъ. Ащ игъэцэкIэжьын екIолIэкIи 3 къыфагъэнэфагъ. ГъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ Къэралыгъо автоинспекцием и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм иIофышIэхэри мы Iофыгъом изэхэфын къыхагъэлэжьагъэх, пстэуми яеплъыкIэхэр къыраIотыкIыгъэх. Автотранспортыр зыщызекIон ылъэкIыщт гъогу зэхэкIыпIэхэр гъэпсыгъэныр игъоу республикэм ипащэ ылъытагъ.

— Республикэм икъэлэ шъхьаIэ хэхъоныгъэу ышIыщтхэм ястратегие къыдэтлъытэн фае. ГъогурыкIоныр цIыфхэмкIэ щынэгъончъэнымкIэ ыкIи Iэрыфэгъоу щытынымкIэ мыщ фэдэ екIолIакIэм амалышIухэр къытыщтых, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм икъэлэ шъхьаIэ иурамэу Гоголым ыцIэ зыхьырэм щашIыщт тучаным ипроект зэхэсыгъом хэтхэр хэплъагъэх. Ащ фэгъэхьыгъэу къэгущыIагъ Мыекъуапэ архитектурэмрэ къэлэгъэпсынымрэкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэ игуадзэу Шыумэфэ Сульетэ. КъызэриIуагъэмкIэ, псэуалъэр къатитIоу зэтетыщт. Автомобильхэм арысэу къекIуалIэхэрэм афытегъэпсыхьэгъэ уцупIэ къыпыщылъ чIыпIэм щашIыщт. ЩапIэм ипроект Советым хэтхэр тегущыIагъэх.

ЩапIэхэм, нэмыкI псэуалъэхэм ацIэхэр IэкIыб къэралыгъуабзэхэмкIэ зэратыратхэхэрэми зэхэсыгъом щытегущыIагъэх. Мыекъуапэ иурамэу Краснооктябрьскэр пштэмэ, мыщ фэдэ псэолъи 169-у тетым щыщэу 37-мэ арэущтэу атетхагъэх. Iофтхьабзэм къызэрэщыхагъэщыгъэмкIэ, щапIэхэр, шхапIэхэр къызэIузыхырэмэ республикэм икъэралыгъуабзэхэм уасэ афашIын фае.

Адыгеим и ЛIышъхьэ Мыекъуапэ архитектурэмрэ къэлэгъэпсынымрэкIэ и ГъэIорышIапIэ мы лъэныкъомкIэ иIофшIэн ыгъэлъэшынэу зыфигъэзагъ.

Хьэлъэкъуае щашIынэу агъэнэфэгъэ мэщытым ипроект архитектурэмрэ къэлэгъэпсынымрэ япхыгъэ Iофыгъохэм афэгъэзэгъэ Советыр хэплъагъ. Мэщытым квадратнэ метрэу ыубытыщтым, нэбгырэ пчъагъэу чIэфэщтым тегущыIагъэх. Нэужым къагъэхьазырыгъэ проектым епхыгъэ упчIэхэр Советым хэтхэм къатыгъэх, мэщытым итеплъэкIэ нахь дахэ ыкIи щынэгъончъэу гъэпсыгъэ зэрэхъущтым фэгъэхьыгъэу къэгущыIагъэх.

Гъэстыныпхъэ игъэхъуапIэу, машинэхэм ятехническэ фэIо-фашIэхэр зыщагъэцэкIэщт станциеу Адыгэкъалэ дэжь щагъэпсынэу агъэнафэрэми зэхэсыгъом щытегущыIагъэх. Ар зыфэдэщтыр къыIотагъ пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «ПСК Вектор» зыфиIорэм ипащэу Александр Лысенкэм. Проектэу къагъэхьазырыгъэм Iофтхьабзэм къекIолIагъэхэм хэукъоныгъэ къыхагъэкIыгъэп.

Поселкэу Яблоновскэм щашIынэу агъэнэфэрэ тучанхэм япроектхэми ахэплъагъэх. Муниципальнэ районхэм ыкIи къоджэ псэупIэхэм япащэхэр псэуалъэхэр зышIыхэрэм нахь чанэу Iоф адашIэнэу КъумпIыл Мурат къяджагъ.

— Федеральнэ гъогум укъызщытекIыщтым епхыгъэ проектхэм яшIын гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ Къэралыгъо автоинспекцием иIофышIэхэр къыхэгъэлэжьэгъэнхэ фае. Мыщ фэдэ чIыпIэхэр цIыфхэмкIэ щынэгъончъэу шIыгъэнхэр типшъэрылъ шъхьаI. Архитектурнэ псэуалъэм ишIын лъэныкъо зэфэшъхьафхэр къыдэлъытэгъэнхэ фае. Ышъо, къызэрэнэфырэр, автомобиль уцупIэу иIэр, къыпыщылъ чIыпIэм игъэдэхэн, нэмыкIхэри. Пстэури зэрифэшъуашэу гъэпсыгъэ зыхъукIэ, щынэгъончъэу ыкIи Iэрыфэгъоу псэупIэхэр щытыщтых, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.Возврат к списку