РУС АДЫГ

КъумпIыл Мурат: «Бизнесым нахьышIоу IэпыIэгъу тыфэхъуным пае къэбар тэрэзхэр чIыпIэхэм къытIэкIагъэхьан фае»

05.04.2020

Зэпахырэ узэу коронавирусым пэуцужьыгъэнымкIэ Оперативнэ штабым зэхэсыгъоу иIагъэм экономикэм иотраслэхэу товархэр къыдэзыгъэкIыхэрэм ыкIи фэIо-фашIэхэр зыгъэцакIэхэрэм IэпыIэгъоу аратыщтым епхыгъэ Iофыгъохэм КъумпIыл Мурат шъхьафэу къащыуцугъ.

«Тэ тшIэрэр зэкIэ зытегъэпсыхьагъэр цIыфхэм япсауныгъэрэ ящыIэныгъэрэ къэухъумэгъэнхэр ары. Iофхэм язытет зэхъокIын зэрилъэкIыщтым тыфэхьазырын фае. КоронавирусымкIэ Iофхэр нахьышIу къызыхъухэкIэ, шэпхъэ гъэнэфагъэхэр апэрэ чэзыоу зытехыжьыгъэнхэ фэе отраслэхэр министрэхэм ашIэн фае. Бизнесым нахьышIоу IэпыIэгъу тыфэхъуным пае къэбар тэрэзхэр чIыпIэхэм къытIэкIагъэхьан фае», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Вице-премьерэу Сапый Вячеслав къызэриIуагъэмкIэ, гъомылапхъэхэр, цIыфхэм нахьыбэрэ агъэфедэрэ товархэр зыщэрэ предприятиехэм зыпкъ итэу Iоф ашIэ. Тучанхэм цIыфхэр бэу ачIэтхэп. Авариехэм ядэгъэзыжьын фэгъэзэгъэ къулыкъухэмрэ ЖКХ-м епхыгъэ организациехэмрэ зэрагъэнэфэгъэ шIыкIэм диштэу Iоф ашIэ. Коммунальнэ фэIо-фашIэхэм ауасэ зэрамытырэм пае тазырхэр атыралъхьэрэп. Iоф зышIэнэу Iизын зиIэ промышленнэ предприятиехэм аIутхэм зызэраухъумэн фэе пкъыгъохэр аратыгъэх, ахэм япсауныгъэ изытет мафэ къэс ауплъэкIу. АПК-мкIи, мэкъумэщ продукциер переработкэ шIыгъэнымкIи производствэр къеIыхыгъэп. Гъэтхэ губгъо IофшIэнхэр зэшIохыгъэнхэм пае унэе IэпыIэгъу хъызмэтхэр зиIэхэм шэпхъэ гъэнэфагъэхэр атехыжьыгъэнхэм афэгъэхьыгъэ Iофыгъохэм ахэплъэх.

Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэу Геннадий Митрофановым уасэхэм зэралъыплъэхэрэм ягугъу къышIызэ, гречкэм, пхъэшъхьэ-мышъхьэхэм, хэтэрыкIхэм ауасэ тIэкIу тучанхэм къазэращыдэкIоягъэр къыIуагъ.

Санитар-гигиенэ шапхъэхэр дэх имыIэу къыдалъытэхэзэ, бэдзэрхэм IофшIэныр рагъэжьэжьын залъэкIыщтыр зэхафынэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ афишIыгъ. Ащ нэмыкIэу республикэм ипащэ бизнес цIыкIумрэ гурытымрэ IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэу республикэм щызэрахьэхэрэр аухынэу ыгъэнэфагъ.Возврат к списку