РУС АДЫГ

Тибзылъфыгъэ лъапIэхэр!

08.03.2020

Гъэтхэ мэфэкI шIагъом — бзылъфыгъэхэм я Дунэе мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Бзылъфыгъэхэр ары щыIэныгъэм шIоу хэлъыр зэкIэ: шIулъэгъур, гукIэгъур, дэхагъэр къызыпкъырыкIыхэрэр.

Сыд фэдэрэ лъэхъани бзылъфыгъэхэр джэныкъо машIом иухъумакIох, кIэлэцIыкIухэм япIункIэ, шэнышIухэм ахэр арыгъозэнхэмкIэ, шъыпкъэныгъэ ахэлъынымкIэ мышъхьахыхэу адэлажьэх.

А пстэуми ягъусэу бзылъфыгъэхэр тиреспубликэ ыкIи ти Хэгъэгушхо зэрэпсаоу нахь зэтегъэпсыхьагъэ хъунхэм яшъыпкъэу фэлажьэх.

Непэ, ТекIоныгъэшхом ия 75-рэ илъэс зызщыфэдгъэхьазырырэм, тибзылъфыгъэ нахьыжъхэу зэо илъэсхэм къиныбэ зэпызычыгъэхэм, пытагъэ къызхэзыгъэфагъэхэм, нэмыц-фашист техакIохэр зэхэкъутэгъэнхэм зиIахьышхо хэзышIыхьагъэхэм, зэоуж илъэсхэм экономикэр зыпкъ игъэуцожьыгъэным чанэу хэлэжьагъэхэм зафэдгъазэ тшIоигъу.

Тибзылъфыгъэ лъапIэхэр, псауныгъэ пытэ шъуиIэнэу, шъуиунагъохэм ренэу гушIуагъо арылъынэу, шъуигупсэхэмрэ къышъупэблэгъэ цIыфхэмрэ ягуфэбэныгъэ шъущымыкIэу шъуигъашIэ шъухьынэу шъуфэтэIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир НарожныйВозврат к списку