РУС АДЫГ

Пытагъэ хэлъэу къякIолIэгъэн фае

03.02.2020

УФ-м и Президент къыгъэнэфэгъэ лъэпкъ проектхэр 2019-рэ илъэсым зэшIохыгъэхэ зэрэхъугъэр, 2020-мкIэ гухэлъэу щыIэхэр Iофыгъо шъхьаIэу зыщытегущыIэгъэхэ зичэзыу IофшIэгъу зэхэсыгъо АР-м иминистрэхэм я Кабинет тыгъуасэ иIагъ. Ар зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх Адыгеим и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, муниципальнэ образованиехэм япащэхэр.

Хабзэ зэрэхъугъэу, пшъэрылъ шъхьаIэу щытхэм, гухэлъхэм къэзэрэугъоигъэхэр атегущыIагъэх, тапэкIэ анахьэу анаIэ зытырагъэтын фэе лъэныкъохэр агъэнэфагъэх. Джащ фэдэу республикэм и ЛIышъхьэ иунашъохэр къулыкъухэм, муниципалитетхэм япащэхэм зэрагъэцакIэхэрэм мэхьанэшхо ратыгъ.

Лъэпкъ проектхэм къадыхэлъытагъэу лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ республикэр къэгъэлъэгъон гъэнэфагъэхэм акIэгъэхьэгъэным фэIорышIэрэ гъогу картэхэм ягъэцэкIэн пытагъэ хэлъэу къекIолIэгъэн зэрэфаер АР-м и ЛIышъхьэ къыIуагъ. Ар зэшIохыгъэ зэрэхъурэм лъэплъэ УФ-м и Президент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэ Владимир Устиновыр. МыщкIэ щыт пшъэрылъхэр гъэцэкIэгъэнхэм фэшI Сергей Дрокиныр зипэщэ IофшIэкIо куп республикэм щызэхащагъ.

Урысыем и Президентэу Владимир Путиным къышIыгъэ Джэпсалъэм къыщигъэнэфэгъэ пшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу гъэцэкIэгъэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр АР-м и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ. Къэралыгъом ипащэ иунашъо тегъэпсыхьагъэу цIыфхэм, анахьэу сабый къызэрыхъухьэрэ унагъохэм, социальнэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ амалыкIэу щыIэ хъугъэхэр обществэм лъыгъэIэсыгъэнхэ зэрэфаер пстэуми анахь шъхьаIэу къыхигъэщыгъ. Проектэу «Демографиер» зыфиIорэм ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет къытегущыIагъ ыкIи зэфэхьысыжьхэр къышIыгъэх вице-премьерэу Наталья Широковам.

Сабыеу къэхъухэрэм япчъагъэ хэгъэхъогъэным ыкIи зидунай зыхъожьыхэрэр нахь макIэ шIыгъэным анахьэу анаIэ тырагъэтынэу КъумпIыл Мурат къафигъэпытагъ. ЦIыфым узэу иIэр жьэу къыхэгъэщыгъэным ыкIи нэужым ащ IэпыIэгъу фэхъугъэным апае диспансеризациер игъом ыкIун зэрэфаер къыхигъэщыгъ. Эпидемиологием ылъэныкъокIэ республикэм зыпкъитыныгъэ илъыным фытегъэпсыхьэгъэ пэшIорыгъэшъ Iофхьабзэхэм язэхэщэн иIофыгъуи зэхэсыгъом къыщаIэтыгъ.

— Зидунай зыхъожьыхэрэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэнымкIэ диспансеризацием мэхьанэшхо иI. Арышъ, мы лъэныкъомкIэ къэгъэлъэгъон гъэнэфагъэм тыкIэхьан фае, ар зэрифэшъуашэу зымыгъэцакIэхэрэм пшъэдэкIыжь ахьыщт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэнкIэ республикэм гъэхъагъэу иIэхэр гъэпытэгъэнхэ, мы илъэсым IофшIэныр джыри нахь гъэлъэшыгъэн зэрэфаер Адыгеим и ЛIышъхьэ къыIуагъ.

Джащ фэдэу псэолъэ инхэм яшIын иIофыгъуи зэшIохыгъэ хъугъэ. Ащ епхыгъэу объект зэфэшъхьафхэм язэтегъэпсыхьан лъагъэкIотэщт. Мы илъэсым ыкIэм нэс фельдшер-мамыку IэзэпIэ 24-рэ ашIынэу агъэнафэ, ащ нэмыкIэу кIэлэцIыкIу IыгъыпIищ агъэпсыщт, социальнэ мэхьанэ зиIэ псэуалъэхэм гъэцэкIэжьынхэр арашIылIэщтых, кIэу ашIыщтых.

Къоджэ псэупIэхэм зыпкъ итэу хэхъоныгъэ ашIыным фытегъэпсыхьэгъэ программэхэр гъэцэкIагъэхэ зэрэхъурэм, тапэкIэ пшъэрылъэу зыфагъэуцужьыхэрэм къатегущыIагъэх муниципалитетхэм япащэхэр.

Джащ фэдэу УФ-м и Президент иунашъокIэ 2020-рэ илъэсыр шIэжьымрэ дзэ щытхъумрэ я Илъэсэу къэралыгъом щагъэнэфагъ. Ащ фытегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэр республикэм щызэхэщагъэхэ зэрэхъущтым иIофыгъуи къэзэрэугъоигъэхэм мэхьанэшхо ратыгъ. КъызэраIуагъэмкIэ, шIэжь медалэу «1941 — 1945-рэ илъэсхэм щыIэгъэ Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 75-рэ мэхъу» зыфиIорэр зытефэхэрэм аратыщт. БлэкIыгъэ тхьамафэм Адыгеим и ЛIышъхьэ а Iофтхьабзэм пэублэ фишIыгъ, юбилейнэ тынхэр нэбгырэ заулэмэ аритыжьыгъэх.

Лъэпкъ проектхэр зэрифэшъуашэу шъолъырым щыгъэцэкIэгъэнхэм фэшI республикэм иведомствэ зэфэшъхьафхэм федеральнэ хэбзэ къулыкъухэм зэпхыныгъэу адыряIэр джыри нахь агъэпытэн, IофшIэныр агъэлъэшын зэрэфаер АР-м и ЛIышъхьэ кIэухым къыIуагъ.Возврат к списку