РУС АДЫГ

Урысые Федерацием и Президент пшъэрылъэу къафишIыгъэхэр икъоу агъэцэкIэнхэ фае

09.07.2020

Планернэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет хэтхэм щариIуагъ зэпахырэ узым зызыщиушъомбгъурэ лъэхъаным цIыфхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным пшъэрылъэу къафишIыгъэхэм ягъэцэкIэн анахьэу анаIэ тырагъэтынэу.

Адыгэ Республикэм ивице-премьерэу Наталья Широковам мы лъэныкъомкIэ Iофэу ашIэхэрэм игъэкIотыгъэу къатегущыIагъ. Республикэм ис нэбгырэ 14799-у зыныбжь илъэси 3-м нэмысыгъэ кIэлэцIыкIу зиIэхэм сомэ мини 5 зырыз къаратыгъ, пстэумкIи ахэм сомэ миллиони 199-рэ аIукIагъ. Илъэсищым къыщегъэжьагъэу илъэс 16-м нэс зыныбжь кIэлэцIыкIу 73453-мэ зэтыгъоу сомэ мини 10 зырыз аратыгъ. А гухэлъхэм апае сомэ миллиард 1,8-рэ фэдиз къатIупщыгъ. Гъот макIэ зиIэ унэгъо 10886-у Адыгеим исхэм пстэумкIи сомэ миллион 395-рэ хъурэ зэтыгъо республикэ ахъщэ IэпыIэгъу къаратыгъ.

Ящэнэрэ ащ ыкIи къыкIэлъыкIорэ кIэлэцIыкIухэр къызыхъухэкIэ, сабыим ыныбжь илъэси 3 охъуфэ нэс ахъщэ анахь макIэм фэдиз хъурэ ахъщэ IэпыIэгъур щылэ мазэм и 1-м къыщегъэжьагъэу зыщыратырэ шъолъырхэм Адыгеир ахэт. Федеральнэ, республикэ лъэгапIэхэмкIэ ны мылъкур къараты. Адыгеим ис унэгъо 326-мэ мыгъэ республикэ IэпыIэгъоу сомэ 50000 зырыз хъоу ны мылъку къаратыгъ, сомэ миллион 16,3-рэ пстэумкIи ахэм аIукIагъ.

Илъэси 3-м къыщегъэжьагъэу илъэси 7-м нэс зыныбжь кIэлэцIыкIухэм мэкъуогъум и 1-м щыублагъэу сомэ мини 4,8-рэ фэдиз араты. КIэлэцIыкIур рыпсэунымкIэ ахъщэ анахь макIэу республикэм щагъэнафагъэм ипроцент 50 ар мэхъу. А гухэлъхэм апае сомэ миллион 430-м къехъу къатIупщыщт, ащ щыщэу сомэ миллиони 194,5-р къатIупщыгъах.

IофшIэн зимыIэхэм ахъщэ IэпыIэгъоу аратырэми гъэтхапэм и 31-м къыщегъэжьагъэу хэхъуагъ. Ар сомэ мини 8 хъущтыгъэмэ, джы сомэ 12130-м нэсыгъ. КIэлэцIыкIухэр зиIэ унагъохэу IофшIэныр зышIокIодыгъэ ныр е тыр зэрысхэм сабый пэпчъ телъытагъэу сомэ мини 3 зырыз ахъщэ IэпыIэгъоу аратыщт. Республикэм ис кIэлэцIыкIу 1815-мэ ащ фэдэ ахъщэ IэпыIэгъу джыдэдэм аIокIэ.

Зыныбжь илъэс 65-м шъхьадэкIыгъэу Iоф зышIэхэрэм, зэпахырэ узым ыпкъ къикIыкIэ яунэхэм арысынхэ фаеу хъугъэхэм больничнэ тхьапэхэр аратых. СоцстрахованиемкIэ Фондым ахэм апае сомэ миллион 80-м ехъу къыхигъэкIыгъ. Ащ нэмыкIэу мыгъэ ветеран 2534-м сомэ миллион 24,5-рэ хъурэ ахъщэ IэпыIэгъу аратыгъ.

«Урысые Федерацием и Президент къафишIыгъэ пшъэрылъхэр республикэм икъоу щагъэцэкIэнхэ, ахъщэр зытефэрэ пэпчъ IэкIагъэхьан фае. Медицинэ IофышIэхэм ахъщэ ятыгъэнымкIэ сэри пшъэрылъхэр къысфашIыгъэх. Iофхэр зэкIэ шъхьэихыгъэу зэхащэнхэ фае. Медицинэ IофышIэхэр мытхьаусыхэнхэм пае ахъщэр игъом ыкIи зафэу аIэкIэхьаным пхъашэу лъыплъэнхэ фае», — хигъэунэфыкIыгъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ.

Социальнэ пшъэрылъхэм ягъэцэкIэнкIэ пэшIорыгъэшъэу унашъохэр аштэнэу КъумпIыл Мурат афигъэпытагъ. ЦIыфхэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэм зэхэсыгъом шъхьафэу щахэплъагъэх.

ЦIыфхэм ятхьаусыхэ тхылъхэр зэхафыхэ зэхъум кIэлэцIыкIу джэгупIэхэм, щагухэм язэтегъэпсыхьанкIэ, паркхэр муниципалитетхэм ащыгъэпсыгъэнхэмкIэ, хабзэм димыштэу хэкIитэкъупIэ ашIыгъэ чIыпIэхэр гъэкъэбзэжьыгъэнхэмкIэ, коммунальнэ пыдзэфэ пытэхэр Iузыщырэ регион операторым иIофшIэнкIэ КъумпIыл Мурат пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх.

Урамхэр нахьышIоу агъэнэфынхэу, электроэнергиер икъоу къаIэкIэхьанэу, фонтанхэр къызэIуахынхэу, къэлэ бассейным псыр рагъэхъонэу цIыфхэр къызэрэкIэлъэIухэрэр зэхэсыгъом къыщаIуагъ. Роспотребнадзорым Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ къызэритыгъэмкIэ, шэпхъэ гъэнэфагъэхэр зыщытырахыжьыщтхэ ящэнэрэ чэзыум хэхьанэу Адыгеир фит ашIыгъ. Джыдэдэм зэпахырэ узымкIэ Iофхэм язытет амал къеты «МыкIодыжьыщт полкым» тегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэу бэдзэогъум и 26-м зэрахьанэу рахъухьагъэм изэхэщэн зыфагъэхьазырынэу.

ПсэолъэшIыным хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным епхыгъэ Iофыгъохэми Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ гъунэ алъефы. Ащ къыдыхэлъытагъэу кIэлэцIыкIу ибэхэм, унэгъо ныбжьыкIэхэу, специалист ныбжьыкIэхэу къуаджэхэм адэсхэм социальнэ программэхэм атетэу псэупIэхэр ягъэгъотыгъэнхэмкIэ пшъэрылъхэр агъэцэкIэнхэ фае. КъумпIыл Мурат муниципалитетхэм япащэхэм пшъэрылъ афишIыгъ цIыфхэм ятхьаусыхэ тхылъхэр псынкIэу зэхафынхэу, зищыкIагъэхэм IэпыIэгъу аратынэу.

Пшъэрылъэу къафашIыгъэхэм ягъэцэкIэнкIэ производствэм щыкIаугъоен зэрэфаер джыри зэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ зэхэсыгъом агу къыщигъэкIыжьыгъ.Возврат к списку