РУС АДЫГ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан «Адыгэ Республикэр илъэс 25-рэ хъугъэ» зыфиIорэ медалыр тыгъуасэ нэбгырэ заулэмэ афигъэшъошагъ

16.12.2016

Республикэ статус Адыгеим иIэным, ар зыпкъ иуцоным ыкIи хэхъоныгъэхэр ышIынхэм зиIахьышIу хэлъ нахьыжъхэм ащыщых медалыр зэритыгъэхэр. Ахэр илъэс 25-кIэ узэкIэIэбэжьмэ РСФРС-м идепутатыгъэхэу, зищыIэныгъэ гъогу псэолъэшIыным езыпхыгъэхэр арых.

Къызэрэугъоигъэхэм АР-м и ЛIышъхьэ гуфэбэныгъэ хэлъэу зафигъэзагъ, илъэс зэкIэлъыкIохэм ахэм Iофэу ашIагъэм осэшIу фишIыгъ, псауныгъэ пытэ яIэнэу къафэлъэIуагъ.

— КъэралыгъомкIэ бэ гъэхъагъэу шъуиIэр, щытхъур къэжъулэжьызэ шъуиIофшIэн жъугъэцэкIагъэ. Ащ ишIуагъэкIэ Адыгеир ылъэ пытэу теуцон ылъэкIыгъ. Непэ республикэм гъэхъэгъэ гъэнэфагъэхэр иIэх, ащ тырэгушхо. ЦIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэным тыпылъ. Псэолъэ 344-рэ республикэм мы аужырэ илъэсхэм щытшIыгъ, ахэм ахэтых гурыт еджапIэхэр, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэр, фельдшер-мамыку пунктхэр, сымэджэщ пчъагъэ дгъэкIэжьыгъэ, аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ Iэмэ-псымэхэр зэдгъэгъотыгъэх, медицинэм ылъэныкъокIэ амалыкIэхэр щыIэхэ хъугъэх. Джащ фэдэу Диагностическэ гупчэм, мыл Дворецым, зыщыбэнэщтхэ залым яшIын шIэхэу едгъэжьэщт, — къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

Нэужым щытхъуцIэр къэзылэжьыгъэхэм ТхьакIущынэ Аслъан бгъэхалъхьэхэр аритыжьыгъ. Ахэр Александр Барсуковыр, Дефтер Руслъан, Сергей Ефремовыр, Мэрэтыкъо Рэмэзан, Нэхэе Аскэр арых.

Тын лъапIэр зыфагъэшъошагъэхэм ацIэкIэ ОАО-у «Адыгпромстроим» ипащэу ХъутIыжъ Аслъан АР-м и ЛIышъхьэ зэрэфэразэхэр къыIуагъ. Республикэм илъэс 25-м къыкIоцI хэхъоныгъэхэр зэришIыгъэхэр къыхигъэщыгъ.Возврат к списку