РУС АДЫГ

ЯмэфэкIкIэ къафэгушIуагъ

13.01.2020

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат урысые печатым и Мафэ ипэгъокIэу шъолъырым икъэбарлъыгъэIэс амалхэм яжурналистхэм ыкIи яIофышIэхэм тыгъуасэ аIукIагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владимир Свеженец, АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр, лъэпкъым итхэкIо цIэрыIоу МэщбэшIэ Исхьакъ, республикэ ыкIи район гъэзетхэм яредактор шъхьаIэхэр, телевидением иIофышIэхэр, нэмыкIхэри.

АР-м и ЛIышъхьэ зэIукIэгъум пэублэ псалъэ къыщишIызэ, хэутын Iофым фэгъэзэгъэ пстэуми, журналистхэм ясэнэхьат мэфэкIкIэ, илъэсыкIэу къихьагъэмкIэ къафэгушIуагъ, гъэхъэгъэшIухэр ашIыхэзэ ыпэкIэ лъыкIотэнхэу къафэлъэIуагъ. МэфэкI зэхахьэм къыдыхэлъытагъэу журналистикэм ылъэныкъокIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ишIухьафтын зыфагъэшъошагъэхэм КъумпIыл Мурат афэгушIуагъ, яIофшIагъэкIэ къалэжьыгъэхэр аритыжьыгъэх. Республикэ гъэзетэу «Адыгэ макъэм» иредакцие иобозревателэу ЕмтIылъ Нурбый къыгъэхьазырыгъэ рубрикэу «Культурэмрэ спортымрэ» зыфиIорэр гъэзетхэм ыкIи журналым къащыхаутыгъэхэм анахь дэгъоу къахахыгъ. Илъэс пчъагъэ хъугъэу ищытхъу аригъаIозэ Нурбый Iоф ешIэ, исэнэхьаткIэ IэпэIэсэныгъэшхо зыхэлъ журналист. Спортым, культурэм, искусствэм, нэмыкI лъэныкъуабэхэм тиIофшIэгъу алъэIэсы, итхыгъэхэр гъэзетеджэхэм ашIогъэшIэгъон, осэшIу къафашIы. АР-м и Къэралыгъо телерадиокомпание тематическэ къэтынхэр зэхэзыщэрэ икъулыкъу художественнэ къэтынхэмкIэ иотдел икъэтынхэр зезыщэрэ Дэчлэжь Светланэ иIофшIагъэу «Чужих детей не бывает» зыфиIорэм осэшхо фашIыгъ, АР-м и ЛIышъхьэ ишIухьафтын фагъэшъошагъ.

Дэчлэжь Светланэ нэужым гущыIэр зештэм, иIофшIагъэу къыгъэлъэгъуагъэм мэхьанэу иIэм кIэкIэу къытегущыIагъ, ащ уасэ къыфэзышIыгъэ жюрим, анахьэу республикэм ипащэ, афэрэзагъ.

Журналистхэм яIэпэIэсэныгъэ хагъэхъонымкIэ шъолъырым Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр зэрэщызэрахьэхэрэр Адыгеим ипащэ хигъэунэфыкIыгъ. Джащ фэдэу АР-м и ЛIышъхьэ пшъэрылъэу къыгъэуцугъэр агъэцакIэзэ, республикэ гъэзетхэм яредакциехэр зычIэтхэ унэм ыкIоцI, кабинетхэм игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр арашIылIагъэх. Непэрэ мафэм ехъулIэу «Адыгэ макъэм» гъэцэкIэжьынхэр щаухыгъэх, мы мазэм ыкIэм нэс «Советскэ Адыгеими» IофшIэнхэр щаухынхэу ары.

— Журналистхэр зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэм ахэлэжьэнхэ, ясэнэхьаткIэ заушэтыжьын амал яIэныр мэхьанэшхо зиIэ лъэныкъохэм ащыщ. Ар къыдэтлъыти, профильнэ Комитетым зэхищэрэ зэнэкъокъухэм яшIухьафтын фонд нахьыбэ тшIыгъэ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Районхэм ащыIэ СМИ-хэм IофшIэным ылъэныкъокIэ амалэу аIэкIэлъхэм бэкIэ ялъытыгъ шIуагъэ къытэу япшъэрылъхэр агъэцэкIэн зэралъэкIыщтыр. Ахэм гумэкIыгъоу яIэхэм дэгъоу зэращыгъуазэхэр, ащ дакIоу щыкIагъэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэм анаIэ зэрэтырагъэтыщтыр, IэпыIэгъу тедзэ арагъэгъотынымкIэ амалэу щыIэхэм зэрахэплъэщтхэр блэкIыгъэ илъэсым мыщ фэдэ зэIукIэгъоу зэхащагъэм АР-м и ЛIышъхьэ къыщиIогъагъ. Ащ епхыгъэу муниципалитетхэм япащэхэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъагъэх. Непэрэ мафэм ехъулIэу ар зэшIохыгъэ зэрэхъугъэм къыкIэупчIагъ.

Муниципальнэ гъэзетхэм яредакторхэм ащыщхэм къызэраIуагъэмкIэ, журналистхэм, нэмыкI IофышIэхэм ялэжьапкIэ хэпшIыкIэу къаIэтын алъэкIыгъ, джащ фэдэу редакциехэм яматериальнэ-техническэ зытет нахьышIу шIыгъэным анаIэ тырагъэтыгъ, непи мы IофшIэныр лъагъэкIуатэ. МыщкIэ IэпыIэгъу къафэхъугъэ республикэм ипащэ къыфэрэзагъэх.

ЫпэкIэ улъыкIотэным, журналистым къыгъэхьазырыгъэ материалыр цIыфхэм ашIогъэшIэгъоныным афэшI гъэзет нэкIубгъохэм адакIоу, Интернетым непэ амалэу къытыхэрэри гъэфедэгъэнхэ зэрэфаем щэч хэлъэп. Республикэм имызакъоу, Урысыем, къэралыгъо зэфэшъхьафхэм ащыпсэухэрэм къэбархэмкIэ талъыIэсын, Адыгеир зэрифэшъуашэу къащыдгъэлъэгъон зэрэфаер республикэм ипащэ пчъагъэрэ къыIуагъ.

— Шъолъырым ихъухьэрэ хъугъэ- шIагъэхэр, къэбар шъхьаIэхэр шъоры цIыфхэм алъызыгъэIэсырэр. Хабзэмрэ обществэмрэ зэпхыныгъэ яIэным, шъхьэихыгъэу зэдэгущыIэнхэм шъуфэгъэзагъ. Гъэхъагъэхэм адакIоу, гумэкIыгъо зыдэщыIэ чIыпIэхэри журналистхэм ятхыгъэхэмкIэ, якъэтынхэмкIэ къагъэнэфэнхэр, ахэр дэгъэзыжьыгъэнхэм хэбзэ къулыкъухэм анаIэ тырарагъэдзэныр мыщ дэжьым анахь шъхьаIэу щыт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ ишIухьафтын къызыфагъэшъошагъэхэм, хэутын Iофым хэщагъэхэу зимэфэкI хэзыгъэунэфыкIыхэрэм къафэгушIуагъ лъэпкъыр зэрыгушхорэ тхэкIошхоу МэщбэшIэ Исхьакъ. Республикэ гъэзетитIум нахьышIоу Iоф ашIэ зэрэхъугъэр къыхигъэщыгъ. Шъолъырым хэхъоныгъэу ышIыхэрэм адакIоу цIыфхэр зыгъэгумэкIыхэрэ Iофыгъохэм журналистхэм анаIэ нахь тырадзэн, ахэр къатхынхэ фаеу ылъытагъ. Джащ фэдэу министрэхэр тижурналистхэм нахьыбэрэ аIукIэхэзэ, Iофэу ашIэрэм цIыфхэр щыгъэгъозэгъэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр, джащыгъум обществэмрэ хабзэмрэ зэпхыныгъэ пытэ зэрэзэдыряIэщтыр МэщбэшIэ Исхьакъ къыхигъэщыгъ.

Профильнэ комитетым имызакъоу, министерствэхэми журналистхэм азыфагу зэнэкъокъухэр зэхащэхэзэ ашIымэ шIогъэшхо къызэритыщтыр, ащ фэдэ екIолIакIэм мы сэнэхьатым хэщагъэхэм агу нахь къызэрэдищэещтыр къыIуагъ гъэзетэу «Советскэ Адыгеим» иредактор шъхьаIэу Цундышк Зарэ. Республикэ гъэзетэу «Адыгэ макъэм» иредактор шъхьаIэу Дэрбэ Тимур, телерадиокомпаниеу «Адыгеим» ипащэу ЖакIэмыкъо Вячеслав, Адыгеим ижурналистхэм я Союз итхьаматэу Бзэджэжъыкъо Абрек, нэмыкIхэри къэгущыIагъэх, IофшIэным нахь шIуагъэ къытэу гъэпсыгъэнымкIэ предложение гъэнэфагъэхэр къахьыгъэх.

Грант зыпылъ федеральнэ зэнэкъокъухэм республикэм ижурналистхэр нахьыбэрэ ахэлэжьэнхэм фэузэнкIыгъэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыIуагъ, профильнэ комитетым а лъэныкъом ынаIэ нахь тыригъэтынэу пшъэрылъ къыфишIыгъ.

Шъхьэихыгъэ зэдэгущыIэгъоу щыIагъэм Iофыгъо зэфэшъхьафхэр къыщаIэтыгъэх, лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн журналистхэр къыхэлэжьэнхэ зэралъэкIыщтым щегъэжьагъэу ныдэлъфыбзэмкIэ тхэхэрэм апае хэушъхьафыкIыгъэ зэнэкъокъухэр зэхэщэгъэнхэм, ахэм шIухьафтынхэр афэгъэшъошэгъэнхэм нэсэу. А пстэуми республикэм ипащэ ынаIэ атыридзагъ, къэбарлъыгъэIэс амалхэм тапэкIи IэпыIэгъу зэрагъотыщтыр пытагъэ хэлъэу къыIуагъ.Возврат к списку