РУС АДЫГ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат: «Федеральнэ программэхэм амалэу къатыхэрэр къызфэдгъэфедэнхэм мэхьанэшхо иI»

09.07.2020

АР-м иминистрэхэм я Кабинет зичэзыу зэхэсыгъоу иIагъэм Iофыгъо шъхьаIэу къыщаIэтыгъэхэм ащыщ шъолъырым ихэбзэ къулыкъухэм ыкIи муниципалитетхэм апашъхьэ щыт пшъэрылъхэм ягъэцэкIэн зэрэзэхащэрэр. Iофтхьабзэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Республикэм ипащэ пэублэ псалъэ къышIызэ УФ-м и Конституцие гъэтэрэзыжьынхэр фэшIыгъэнхэм зэфэхьысыжьэу фэхъугъэхэм кIэкIэу къащыуцугъ, ащ изэхэщэн хэлэжьэгъэ пстэуми афэрэзагъ. Мэкъэтыным цIыфыбэ зэрэхэлэжьагъэр, ар щынэгъончъэу зэрэрекIокIыгъэр анахь шъхьаIэу къыхигъэщыгъэх.

Бюджетыр ыкIи лъэпкъ проектхэр республикэм зэрэщагъэцакIэхэрэм иIофыгъо нэужым къэзэрэугъоигъэхэр тегущыIагъэх. АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиным къызэриIуагъэмкIэ, апэрэ илъэсныкъор пштэмэ, лъэпкъ проектхэмкIэ зэзэгъыныгъэхэр процент 90,2-кIэ гъэцэкIагъэхэ хъугъэ.

Къэгъэлъэгъон гъэнэфагъэхэм анэсынхэм фэшI шэпхъэшIухэм адиштэу мы IофшIэныр зэхэщэгъэн, экономие щыIэ зыхъукIэ нахь зищыкIэгъэ лъэныкъохэм ахъщэр апэIугъэ-

хьэгъэн зэрэфаер Адыгеим и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ. ГущыIэм пае, АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ зэхищэгъэ аукционхэм якIэуххэмкIэ сомэ миллион 32-рэ къызэтырагъэнэн алъэкIыгъ.

А мылъкур нэмыкI проектхэм ягъэцэкIэн пэIуигъэхьанэу ведомствэм егъэнафэ.

Къэралыгъо программэхэмкIи пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр щыIэх. Шъолъырым щашIырэ магистральнэ псырыкIуапIэм мы илъэсым сомэ миллиард 1,2-рэ пэIуагъэхьанэу щыт. КъызэраIуагъэмкIэ, къэгъэлъэгъон гъэнэфагъэхэм акIэмыхьанхэ щынагъо щыIэп. Ащ нэмыкIэу мыгъэ фельдшер-мамыку IэзэпIэ 24-рэ агъэпсыщт, гъогу псэуалъэхэр агъэцэкIэжьых, гъэсэныгъэм иучреждениякIэхэр ашIых. IофшIэнхэр зэрэлъыкIуатэхэрэм алъыплъэнхэу, объектхэм яшIын пIалъэу пылъым шIомыкIынхэу КъумпIыл Мурат къафигъэпытагъ.

— Проект пэпчъ гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм профильнэ министерствэмрэ муниципалитетхэмрэ лъыплъэнхэм, Iофыгъоу къэуцухэрэр псынкIэу дэгъэзыжьыгъэнхэм анаIэ тырагъэтыным мэхьанэшхо иI. Ащ пае гъогу картэхэр агъэхьазырынхэ ыкIи федеральнэ программэхэм амалэу къатыхэрэр къызфэдгъэфедэнхэ фае, — къыхигъэщыгъ республикэм ипащэ.

Джащ фэдэу пандемием илъэхъан къэуцурэ Iофыгъохэр зэрифэшъуашэу зэшIохыгъэнхэ, анахьэу социальнэ пшъэрылъхэм ягъэцэкIэн анаIэ тырагъэтынэу, ащ хэхьэ УФ-м и Президент ижъоныгъокIэ унашъохэм ягъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу бюджетым епхыгъэу Iоф зышIэхэрэм ялэжьапкIэхэр аIэкIэгъэхьэгъэныр, къафигъэпытагъ.

Лэжьыгъэм иIухыжьын республикэм зэрэщылъыкIуатэрэм иIофыгъуи зэхэсыгъом къыщаIэтыгъ. АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, тыгъуасэ ехъулIэу апхъыгъэм щыщэу процент 64-р Iуахыжьыгъах.Возврат к списку