РУС АДЫГ

Оперативнэ штабым изэхэсыгъу

29.06.2020

Коронавирусым зимыушъомбгъунымкIэ шъолъыр оперативнэ штабым изэхэсыгъоу иIагъэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрищагъ. Непэрэ мафэм ехъулIэу Iофхэм язытет зыфэдэм къытегущыIагъэх АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустемрэ Роспотребнадзорым АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Сергей Завгороднемрэ.

КъызэраIуагъэмкIэ, зэпахырэ узыр къызпыхьагъэхэмкIэ къэгъэлъэгъоныр процент 1,1-рэ мэхъу. Мы тхьамафэм къыкIоцI сымаджэ хъугъэхэм япчъагъэ хэхъуагъ, мы аужырэ чэщ-зымафэм коронавирусыр нэбгырэ 51-мэ къяузыгъэу агъэунэфыгъ. Пандемиер зыщыIэм щыублагъэу шъолъырым щыпсэурэ 1898-мэ мы узыр къахагъэщыгъ, пневмониер нэбгырэ 200-м ехъумэ къяолIагъ. Мы мафэхэм сымаджэхэм япчъагъэ хэпшIыкIэу нахьыбэ зыщыхъугъэхэр къалэу Мыекъуапэ, Тэхъутэмыкъое ыкIи Мыекъопэ районхэр арых.

Непэрэ мафэм ехъулIэу мы узыр къызпыхьэгъэ нэбгырэ 311-мэ амбулаторнэу яIазэх, шъолъырым ит госпиталитIум нэбгырэ 271-рэ ачIэлъ. Реанимацием нэбгыри 6 илъ, ИВЛ аппаратым зи пыгъэнагъэп. Зыгъэпсэфыгъо мафэхэм нэбгиритIу лIагъэ. Зым жъоныгъуакIэм и 7-м щегъэжьагъэу еIазэщтыгъэх, адрэм ипсауныгъэ изытет хьылъэ дэдэу мэкъуогъум и 17-м сымэджэщым къащэгъагъ. Ушэтын тедзэу зэхащэхэрэм ауж ядунай зэрахъожьыгъэм лъапсэу фэхъугъэр къэнэфэщт.

Мы лъэныкъомкIэ непэ зыпкъитыныгъэ зэрэщымыIэр, арышъ джэгухэм, хьадагъэхэм цIыфхэр бэу ащызэхэмыхьанхэм мэхьанэшхо зэриIэр Адыгеим и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ. Ар зэрифэшъуашэу гъэцэкIэгъэным лъыплъэнхэу муниципалитетхэм япащэхэм, муфтиятым ыкIи епархием афигъэпытагъ. Iофхэм язытет нахь дэи мыхъуным фэшI санитарнэ шапхъэхэр зэрагъэцакIэхэрэм ренэу гъунэ лъафын зэрэфаер ахэм джыри зэ агу къыгъэкIыжьыгъ.

— Коронавирусыр къызпыхьэгъакIэхэм алъэныкъокIэ ушэтынхэр зэхэщэгъэнхэр, узыр къяолIэным лъапсэу фэхъугъэр зэгъэшIэгъэныр ыкIи псынкIэу зэхэфыгъэныр пшъэрылъ шъхьаIэх. АщкIэ оперативнэ штабым хэтхэм зэпхыныгъэ пытэ зэдыряIэн фае. Анахьэу ар зыфэгъэхьыгъэр профильнэ министерствэмрэ Роспотребнадзорымрэ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Режимэу щыIэм игъорыгъоу текIыжьыгъэным ыкIи отраслэ зэфэшъхьафхэм IофшIэныр рагъэжьэжьыным афэшI санитарнэ шапхъэхэр зэкIэ гъэцэкIэгъэнхэ зэрэфаер Адыгеим и ЛIышъхьэ къыIуагъ. ГущыIэм пае зекIоным епхыгъэхэр къызэIухыжьыгъэнхэмкIэ апэрэ едзыгъом къыдыхэлъытагъэу экскурсионнэ объектхэм, шапхъэу щыIэхэр зыгъэцэкIэнхэ амал зиIэ предприятиехэм ащыщхэм яIофшIэн апэ рагъэжьэжьынэу агъэнафэ. Непэрэ мафэм ехъулIэу чIыпIэ 2113-рэ зиIэ хьакIэщ 44-мэ цIыфхэр рагъэблэгъэнхэм фэхьазырых. Коронавирусым зызэриушъомбгъурэм икоэффициент елъытыгъэщт ахэр къызызэIуахыжьыщтхэ мафэр.Возврат к списку