РУС АДЫГ

Адыгеим и ЛIышъхьэ цIыфхэр ригъэблэгъагъэх

12.12.2017

ЦIыфхэр егъэблэгъэгъэнхэмкIэ Урысые мэфэ зыкIым тегъэпсыхьагъэу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэм щыпсэухэрэм ащыщхэр ригъэблэгъагъэх.

Къалэу Мыекъуапэ, Адыгэкъалэ, Джэджэ, Шэуджэн, Мыекъопэ ыкIи Теуцожь районхэм къарыкIыгъэхэм АР-м и ЛIышъхьэ зыкъыфагъэзагъ.

Iофыгъоу къаIэтыгъэхэр ашъхьэкIэ зыгъэгумэкIыхэрэм, джащ фэдэу социальнэ лъэныкъом япхыгъэу щытыгъэх. ГущыIэм пае, ящэнэрэ сабыир къызыхъукIэ унэе псэупIэ зыщашIын алъэкIыщт чIыгу Iахьхэр къафыхэгъэкIыгъэнхэр, социальнэ IэпыIэгъу зэраратыщт, зычIэсыщтхэ унэхэм, псауныгъэм икъэухъумэн ылъэныкъокIэ фэIо-фашIэхэр нахьышIоу зэшIохыгъэнхэм ыкIи нэмыкIхэм япхыгъэхэр.

Адыгеим и ЛIышъхьэ Iофыгъо пстэухэмкIи министерствэ, ведомствэ зэфэшъхьафхэм яIэшъхьэтетхэм, джащ фэдэу муниципалитетхэм япащэхэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх. Iофыгъо заулэ ащ лъыпытэу зэшIуахыгъ, нахь игъэкIотыгъэу Iоф зыдэшIэгъэн фаеу щытхэмкIэ пIалъэхэри амыукъонхэу афигъэпытагъ.Возврат к списку