РУС АДЫГ

Тэхъутэмыкъое районым ихэхъоныгъэ тегъэпсыхьагъэу

24.03.2020

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Тэхъутэмыкъое районым ипсэупIэ заулэмэ хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным епхыгъэ IофыгъохэмкIэ зэхэсыгъор Яблоновскэ къэлэ псэупIэм иадминистрацие тыгъуасэ щызэрищагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, муниципальнэ образованиеу «Тэхъутэмыкъое районым» ипащэу Шъхьэлэхъо Азмэт, къэлэ, къоджэ псэупIэхэм япащэхэр, джащ фэдэу мылъку зэфыщытыкIэхэмкIэ, архитектурэмкIэ, къэлэгъэпсынымкIэ Iофыгъохэм афэгъэзэгъэ республикэ ведомствэхэм яIэшъхьэтетхэр.

Зэхэсыгъом зэрэщыхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, районым хэхъоныгъэ зэришIыщтхэм яухэсынкIэ Iофхэм язытет къыдалъытэным ыкIи зигъо Iофыгъохэм зэшIохыкIэу афэхъущтхэр къэгъотыгъэнхэм мэхьанэшхо яI.

«Мазэм къыкIоцI зы зэхэсыгъоп мыщ щызэхэсщагъэр. ПсынкIэ шъыпкъэу зэшIохыгъэн фэе Iофыгъо заулэ районым ыпашъхьэ ит. Ахэр энергетикэм, псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым, псэупIэхэм язэтегъэпсыхьан, псэолъэныкъошIхэм яухын япхыгъэхэр ары. ПсэупIэ заулэмэ ащ фэдэ Iофыгъохэр лъэшэу къащыуцугъ. Районым щыпсэухэрэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэр хэбзэ Iэшъхьэтетхэм зэшIуахынхэ фай. Социальнэ хъытыумкIи, нэмыкI къэкIопIэ зэфэшъхьафхэмкIи цIыфхэм яшIоигъоныгъэхэм ренэу защысэгъэгъуазэ, нахьышIум ылъэныкъокIэ ахэм зэхъокIыныгъэхэр алъэгъухэ ашIоигъу», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэхэр Яблоновскэ къэлэ псэупIэм ичIыпIэхэу гектари 120-рэ зэлъызыубытыхэрэм япланировкэкIэ проектым, Бжыхьэкъоежъ къоджэ псэупIэм игенеральнэ план хэIэзыхьажьыгъэным япхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх. Республикэм и ЛIышъхьэ тхьамафэм ыкIэм нэс ищыкIэгъэ предложениехэр къахьынхэу ыкIи гъогу картэмкIэ зыдырагъэштэгъэ проектыр къахалъхьанэу пшъэрылъ афишIыгъ. Ащ ыуж Инэм къэлэ псэупIэмрэ Козэт къоджэ псэупIэмрэ ягенеральнэ планхэм ягъэтэрэзыжьын ыуж ихьанхэ фае.

Джащ фэдэу зэхэсыгъом Тэхъутэмыкъое районым итранспорт инфраструктурэ изегъэушъомбгъун епхыгъэ Iофыгъохэми игъэкIотыгъэу щатегущыIагъэх. КъумпIыл Мурат ынаIэ тыраригъэдзагъ автомобиль гъогухэм апэблэгъэ чIыгу Iахьхэм гъунэ алъыфыгъэным, гъогухэм ягъэкIэжьын епхыгъэ проектхэм апае ахэр къызфагъэфедэн зэралъэкIыщтым е зэрамылъэкIыщтым япхыгъэ Iофыгъохэм. Джащ фэдэу республикэм и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Тэхъутэмыкъое районым бэу транспортыр щэзекIо. Гъогу отраслэм ипланхэр къыдалъытэзэ, сыд фэдэрэ псэолъэшIыни зэхащэн фае. КъумпIыл Мурат Тэхъутэмыкъое районымрэ ащ хэхьэрэ псэупIэхэмрэ япащэхэм ариIуагъ цIыфхэм закъызэрыфагъазэрэ тхылъхэм шIогъэшхо къытэу Iоф адашIэным, ахэм яIофыгъохэр псынкIэу зэшIохыгъэнхэм мэхьанэшхо зэряIэр.

«ТэркIэ анахь шъхьаIэр цIыфхэм цыхьэ къытфашIыныр ары. Хэбзэ къулыкъухэр IэпыIэгъу сыдигъуи аратыным зэрэфэхьазырхэр цIыфхэм зэхашIэн фае. ЦIыфхэм ямылъку зыхалъхьэгъэ псэолъэныкъошIхэм яухын епхыгъэ Iофыгъохэр лъэшэу районым ичIыпIэ заулэмэ къащыуцугъ. ПсэупIэ комплепксэу «Тургеневский» зыфиIорэм игъэпсын зэраухыщтымкIэ унашъо аштагъ. Инвесторхэм ямылъкукIэ ар аухынэу рахъухьэ. Гъогу картэм джыдэдэм Iоф дашIэ. Фэтэрхэу зэрысыщтхэм яIункIыбзэхэр цIыфхэм къаратын фае», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.Возврат к списку