РУС АДЫГ

Адыгеим и ЛIышъхь: «Шъуиунэхэм шъуарысыныр — узым зыщыухъумэгъэнымкIэ зэкIэмэ анахь шъхьаI»

31.03.2020

Коронавирусым пэшIуекIогъэнымкIэ Оперативнэ штабым изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм зэпахырэ узым ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет нахьышIу шIыгъэным амалэу щыIэр зэкIэ ехьылIэгъэн зэрэфаер Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къыIуагъ.

Непэрэ мафэм ехъулIэу Iофхэм язытет къытегущыIагъ Роспотребнадзорым АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Сергей Завгороднер. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, IэкIыбым къикIыжьыгъэхэм ыкIи сымаджэ хъугъэхэм яолIагъэхэм коронавирусыр къапыхьагъэмэ уплъэкIугъэным фэшI тестирование арагъэкIу. Тест-системэ мини 2,8-рэ фэдиз IэпэчIэгъанэу яI. Мы мафэхэм джыри мыщ фэдэ пкъыгъо мини 6 къаIэкIэхьанэу щыт. Коронавирусыр яIэу республикэм нэбгыри 4 щагъэунэфыгъ, нэбгырэ 14-мэ ягуцафэх.

Министрэу Мэрэтыкъо Рустем къызэриIуагъэмкIэ, мыхэм инфекционнэ сымэджэщым щяIазэх. Сымэджэ хьылъэхэр ахэтхэп. Тхьабылхэм Iоф языгъэшIэщт аппарати 104-у щыIэм джыри 15 хагъэхъуагъ, ащ нэмыкIэу пкъыгъо 24-рэ къаIэкIэхьанэу ежэх. Медицинэ маскэ мини 146-рэ къаIукIагъ. Ахэр анахьэу зищыкIэгъэ къулыкъухэм, медицинэм иIофышIэхэм атырагощэщтых.

— Тиврачхэм япсауныгъэ къэтыухъумэн фае. Эпидемием пэшIуекIогъэнымкIэ ахэр ары апэу щытхэр. Медицинэм иIофышIэхэм къатефэрэ ахъщэ тынхэр аIэкIэгъэхьэгъэнымкIэ унашъоу щыIэр АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ зэрифэшъуашэу ыгъэцэкIэнэу фэсэгъэпытэ. ЦIыфыр къэзыухъумэрэ медицинэ пкъыгъохэр щэфыгъэнхэм фэшI республикэ бюджетым къыхэхыгъэ мылъкур дгъэфедагъэ. Iэзэгъу уцхэм ящэфынкIэ мылъку тедзэ афэттIупщыщт. Федеральнэ гупчэм къикIыгъэ сомэ миллион 54-р медицинэ оборудованием ищэфын пэIудгъэхьан фае, — къыгъэуцугъ пшъэрылъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Непэрэ мафэм ехъулIэу гъэлъэшыгъэ шIыкIэм тет режимыр республикэм егъэцакIэ. Коронавирусым зимыушъомбгъуным фытегъэпсыхьэгъэ унашъохэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыдигъэкIыгъэх. Анахьэу ар зэпхыгъэр цIыфхэр яунэхэм къарымыкIынхэр ары.

— Iофхэм язытет нахьышIу шIыгъэнымкIэ мы лъэбэкъур ары анахь мэхьанэшхо зиIэр. ПэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэу зэхатщэхэрэр цIыфхэм къафэтIотэн фае. Шъолъырым щыпсэурэ нэбгырэ пэпчъ ипсауныгъэ къэухъумэгъэным ар фытегъэпсыхьагъ, — къыIуагъ республикэм ипащэ.

Мы режимыр гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэм муниципалитетхэм хэбзэухъумэкIо, уплъэкIун къулыкъухэр ягъусэхэу лъыплъэнхэ фаеу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ къафишIыгъ. Пенсионерхэм IэпыIэгъу афэхъунхэм фэхьазырых волонтер-медик 600-м ехъу, нэмыкI социальнэ къулыкъухэр.

Джащ фэдэу общественнэ транспортым иIофшIэн, ермэлыкъхэм язэхэщэн къызэтегъэуцогъэнхэм яIофыгъохэми къэзэрэугъоигъэхэр атегущыIагъэх. Непэрэ мафэм ехъулIэу хьакIэщхэм ыкIи санаториехэм зекIуи 100 фэдиз арыс, ахэри къыздикIыгъэхэм кIожьыщтых.

Коронавирусым зимыушъомбгъунымкIэ IофшIэныр зэхэщэгъэн зэрэфаемкIэ муниципальнэ образованиехэм ыкIи къоджэ псэупIэхэм япащэхэм пшъэрылъ гъэнэфагъэ афагъэуцугъ.

Мы зэхэсыгъом ыуж коронавирусыр къызпыхьэгъэ сымаджэхэр аштэнхэм медицинэм иучреждениехэр зэрэфэхьазырхэр Адыгеим и ЛIышъхьэ ыуплъэ-кIугъ. Министрэу Мэрэтыкъо Рустем игъусэу Мыекъопэ къэлэ сымэджэщым щыIагъ.

Iофхэм язытет нахь дэй зыхъукIэ сымаджэхэр аштэнхэ зэралъэкIыщтыр, ащ фытегъэпсыхьэгъэ палатэхэу, реанимационнэ отделениеу агъэхьазырыгъэхэр къафиIотагъ учреждением иврач шъхьаIэу Владимир Лобода.

— ЦIыфхэр яунэхэм арысынхэр ары джырэ уахътэ тэркIэ анахь шъхьаIэу щытыр. Арэу щытми, Iофхэм язытет зыфэдэщтым исценарий зэфэшъхьафхэм тафэхьазырын, Iэзэгъу уцхэр, оборудованиер IэпэчIэгъанэу тиIэнхэ фае. Медицинэм иIофышIэ нэбгырэ пэпчъ ухъумэгъэн фае, — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.Возврат к списку