РУС АДЫГ

ШэпхъэшIухэм атетынхэу

11.12.2017

УФ-м и Президент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэм дэжь щызэхэщэ-гъэ Советым тыгъуасэ зэхэсыгъо иIагъ. Владимир Устиновым видеоконференцие шIыкIэм тетэу ар зэрищагъ. Щынэгъончъэхэу ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэхэу гъогухэр гъэпсыгъэнхэмкIэ проект шъхьаIэхэр шъолъырым исубъектхэм зэрэщагъэцакIэхэрэр зытегущыIагъэхэм ащыщ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Премьер-министрэм игуадзэу Сапый Вячеслав, нэмыкIхэри.

Владимир Устиновым къызэриIуагъэмкIэ, Урысыем икъыблэ щыIэ гъогухэр нахьышIум ылъэныкъокIэ зэхъокIыгъэх. ПроектыкIэхэр ашIых, федеральнэ автомобиль гъогухэр агъэкIэжьых.

— Тызхэт илъэсым пыкIыгъэ мэзипшIым гъогу хъугъэ-шIагъэхэм япчъагъэ проценти 5,8-кIэ нахь макIэ хъугъэ. Ащ дакIоу къыхэзгъэщы сшIоигъу шъолъырым ит гъогухэм язытет дэгъу дэд пIонэу зэрэщымытыр. Шапхъэхэм адимыштэу щыIэр макIэп, — къыIуагъ Владимир Устиновым. — Гъогухэм автомобиль бэдэдэ зэращызэIукIэрэм къыхэкIэу цIыфхэр гумэкIыгъо хэфэх ыкIи дэо тхылъхэр къатхы. Мы щыкIагъэр дэгъэзыжьыгъэ хъуным пае УФ-м и Президент иунашъокIэ мыгъэ къыщегъэжьагъэу щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогухэр гъэпсыгъэнхэмкIэ проектыр тишъолъыр щытэгъэцакIэ.

УФ-м и Президент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэ Владимир Устиновым шъолъыр пащэхэм къариIуагъ гъогухэр шэпхъэшIухэм адиштэу агъэцэкIэжьынхэм лъыплъэнхэ зэрэфаехэр. Гарантие зиIэхэм джащ фэдэу анаIэ атырагъэтынэу, тэрэзэу амышIыгъэхэр къыхагъэщымэ, гъэцэкIэжьынхэр резыгъэкIокIыгъэ организацием пшъэдэкIэжьыр ыхьын зэрэфаер игущыIэ къыщыхигъэщыгъ.

Адыгеир пштэмэ, псынкIэу узщызечъэн плъэкIыщт автомобиль гъогухэр республикэм иIэп. Ау республикэ ыкIи межмуниципальнэ мэхьанэ зиIэ гъогухэм яIыгъын мэхьанэшхо раты. Гъогу хъызмэтым ылъэныкъокIэ зэхащэгъэ Iофтхьабзэхэм ягъэцэкIэн сомэ миллиард 1,5-м ехъу щыпэIуагъэхьагъ.

Мы илъэсым шъолъыр мэхьанэ зиIэ гъогу километрэ 67-рэ республикэм щагъэцэкIэжьыгъ, гъогу километрэ 46-мэ къэзыгъэнэфырэ пкъыгъохэр ащагъэуцугъэх, транспорт къэуцупIэ 55-рэ зэтырагъэпсыхьагъ. Транспорт псэолъитIумэ яшIын аухыгъ. Ахэр автомобиль гъогоу «Уляп-Тенгинская» зыфиIорэр ыкIи Мыекъуапэ иурамэу Шэуджэным ыцIэ зыхьырэм илъэмыдж. Джащ фэдэу чIыпIэ мэхьанэ зиIэ гъогухэм ягъэцэкIэжьын лъагъэкIуатэ.Возврат к списку