РУС АДЫГ

ПшъэдэкIыжьыр ины

05.02.2020

Адыгэ Республикэм и Прокуратурэ иколлегие тыгъуасэ зэхэсыгъоу иIагъэм къулыкъум 2019-рэ илъэсым Iофэу ышIагъэр щызэфахьысыжьыгъ, мы илъэсымкIэ пшъэрылъхэр агъэнэфагъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, УФ-м и Генеральнэ прокурор игуадзэу Андрей Кикоть, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, республикэм и Апшъэрэ Хьыкум итхьаматэу Шумэн Байзэт, щынэгъончъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Сергей Каштановыр, УФ-м и Следственнэ комитет иследственнэ ГъэIорышIапIэ ипащэу Александр Глущенкэр, нэмыкIхэри.

АР-м ипрокурор шъхьаIэу Игорь Шевченкэм илъэсым изэфэхьысыжьхэр къышIыгъэх, тапэкIэ анахьэу анаIэ зытырагъэтыщт лъэныкъохэр къыгъэнэфагъэх. Унашъоу ашIыгъэхэм, джащ фэдэу хэбзэ къулыкъухэм, хьыкумхэм ыкIи хэбзэухъумакIохэм зэпхыныгъэ адыряIэу Iоф зэрашIагъэм яшIуагъэкIэ гъэхъэгъэшIухэм къафэкIонхэ зэралъэкIыгъэр, ащ дакIоу шъолъырым зыпкъитыныгъэ зэрилъыр къыхигъэщыгъ.

2019-рэ илъэсымкIэ федеральнэ хэбзэгъэуцугъэм къыгъэнэфэрэ шапхъэхэр мин 11-м ехъурэ республикэм щаукъуагъэхэу къыхагъэщыгъ, ахэр дэгъэзыжьыгъэнхэм пае унэшъо гъэнэфагъэхэр ашIыгъэх. Прокурорхэм къагъэхьазырыгъэ материалхэмкIэ уголовнэ Iоф 63-рэ къызэIуахыгъ, сомэ миллион 53-рэ зытефэрэ Iоф 1500-м ехъу хьыкумхэм аIэкIагъэхьагъ, ахэм янахьыбэр зэхэфыгъэ хъугъэ. Нэбгырэ 2965-мэ — дисциплинарнэ, 240-мэ — административнэ пшъэдэкIыжь арагъэхьыгъ.

Предпринимательхэм, сэкъатныгъэ зиIэхэм, зыныбжь хэкIотагъэхэм, зянэ-зятэ зимыIэжь сабыйхэм, фэтэрыбэу зэхэт унэу ашIыхэрэм зиахъщэ хэзылъхьагъэхэм яфитыныгъэхэр укъуагъэ мыхъунхэмкIэ, цIыфхэм игъом лэжьапкIэр ятыгъэнымкIэ, нэмыкI лъэныкъохэмкIи IофшIэныр нахь агъэлъэшыгъ. Джащ фэдэу лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн пэIухьащт мылъкур гъэфедагъэ зэрэхъурэм прокуратурэр лъэплъэ, еуплъэкIу.

— ЛэжьапкIэм итынкIэ предприятие ыкIи организацие 15-мэ хэбзэгъэуцугъэр ащаукъуагъэу къыхэдгъэщыгъ, ахэр дэдгъэзыжьхэзэ, цIыфхэм къагъэхъэгъэ сомэ миллион 45-рэ фэдиз арядгъэтыжьыгъ. Анахьэу тызыгъэгумэкIыхэрэм ащыщ коммунальнэ фэIо-фашIэхэм апэIухьэрэ ахъщэр къызэралъытэрэ шIыкIэр шапхъэхэм адиштэныр, мы лъэныкъомкIэ цIыфхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэр, — къыIуагъ прокурорым.

Къолъхьэ тын-Iыхыным ылъэныкъокIэ хэбзэгъэуцугъэр гъогогъу 1171-рэ аукъуагъэу къыхагъэщыгъ, нэбгырэ 500-мэ административнэ ыкIи дисциплинарнэ пшъэдэкIыжь арагъэхьыгъ. Прокурорхэм яуплъэкIунхэм ауж уголовнэ Iоф 15 къызэIуахыгъ.

БлэкIыгъэ илъэсым ведомствэм иIофшIэн зэфэхьысыжьэу фэхъугъэхэм уагъэрэзэнэу щыт нахь мышIэми, джыри гумэкIыгъо зыдэщыIэ лъэныкъохэр зэрэщыIэхэр, ахэр дэгъэзыжьыгъэнхэм фэшI къатефэрэр зэкIэ зэрагъэцэкIэщтыр, пшъэдэкIыжьыр зэрагъэлъэшыщтыр АР-м ипрокурор кIэухым къыIуагъ.

Республикэм игъэцэкIэкIо ыкIи хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм, прокуратурэм зэгурыIоныгъэ азыфагу илъэу Iоф зэрэзэдашIэрэр, ащ фэдэ зэпхыныгъэм шIогъэшхо къызэритырэр Адыгеим и ЛIышъхьэ игущыIэ къыщыхигъэщыгъ. Прокурорхэм анаIэ зытырагъэтын фэе Iофыгъуабэхэр зэрэщыIэхэр хигъэунэфыкIыгъ.

БзэджэшIагъэхэм апэшIуекIогъэным ыкIи хэбзэгъэуцугъэр къэухъумэгъэным афэшI блэкIыгъэ илъэсым республикэ прокуратурэм икъулыкъушIэхэм Iофышхо зэрашIагъэр, ащкIэ ахэм зэрафэразэр республикэм ипащэ ариIуагъ. УФ-м и Президентэу Владимир Путиным къыгъэнэфэгъэ лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн непэ пстэуми анахь шъхьаIэу зэрэщытыр къыхигъэщыгъ.

— Республикэ бюджетыр илъэс къэс нахьыбэ мэхъу, ащ дакIоу хабзэм пшъэдэкIыжьэу ыхьын фаеми хэхъо. Арышъ, пшъэрылъхэр зэшIохыгъэ зэрэхъухэрэм пытагъэ хэлъэу къекIолIэгъэн, лъыплъэгъэн фае, ащкIэ прокуратурэм иIофшIэн зэрэзэхищэрэм мэхьанэшхо зэриIэм щэч хэлъэп, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ПсэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым, бюджетым, бизнесым хэщагъэхэм, гумэкIыгъо зиIэу прокуратурэм зыкъыфэзыгъазэхэрэм яIофыгъохэр зэхэфыгъэнхэр, яфитыныгъэхэр укъуагъэ мыхъуным лъыплъэгъэныр пшъэрылъ шъхьаIэу республикэм ипащэ къыгъэнэфагъэх.Возврат к списку