РУС АДЫГ

Депутат хъугъэхэм афэгушIуагъ

26.09.2017

Адыгеим и ЛIышъхьэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатэу хадзыгъэхэ Цэй Эдуардрэ Роман Подлегаевымрэ тыгъуасэ зэIукIэгъу адыриIагъ. Республикэ парламентым испикерэу Владимир Нарожнэмрэ Мыекъуапэ имэрэу Александр Наролинымрэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх.

Республикэм ипащэ хэбзэгъэуцухэм афэгушIуагъ Адыгеим и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэм яхэдзын тедзэхэм зэращатекIуагъэхэм пае. Цэй Эдуард къалэу Мыекъуапэ зы мандат зиIэ ихэдзыпIэ коеу N 8-м ихэдзакIохэм япроцент 65,33-мэ, Роман Подлегаевым пае зы мандат зиIэ хэдзыпIэ коеу N 13-м ихэдзакIохэм япроцент 58,20-мэ амакъэ атыгъ. ДепутатитIури партиеу «Единэ Россием» хэтых.

«ЦIыфхэм анахьэу зытефэхэрэр хадзыгъэу тэлъытэ. ЗиIоф хэшIыкIышхо фызиIэ, нэмыкIхэм яIофыгъохэм агъэгумэкIырэ цIыфэу ары тэ шъо шъузэрэтшIэрэр. Хэбзэихъухьан IофшIэнымкIи чаныгъэ къызхэжъугъэфэнэу тышъущэгугъы. Шъо хэдзакIохэм зэIукIэгъухэр адышъуиIагъэх, зыфэныкъохэр шъошIэ, депутат пшъэрылъхэр жъугъэцакIэзэ, цIыфхэм яшIоигъоныгъэхэр къызэрэдэшъулъытэщтым тицыхьэ телъ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Джащ фэдэу республикэм и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, хэбзэгъэуцухэр зыщыхадзыгъэхэр къэлэ шъхьаIэм икойхэр ары, ахэм пшъэдэкIыжьэу ахьырэр ащ нахь къегъэлъэшы. Мыекъуапэ къэлэ шъхьаIэу зэрэщытыр ахэм сыдигъуи зыщагъэгъупшэ хъущтэп, депутатхэм япшъэрылъыр къалэм изэтегъэпсыхьан, итранспорт Iофыгъохэм ыкIи инэмыкIхэм язэшIохын чанэу хэлэжьэнхэр ары.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъуВозврат к списку