РУС АДЫГ

Зызэхащагъэр илъэс 298-рэ хъугъэ

13.01.2020

УФ-м и Прокуратурэ загъэпсыгъэр илъэс 298-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ Мыекъуапэ щыкIуагъ. Ащ хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м и Апшъэрэ Хьыкум и Тхьаматэу Шумэн Байзэт, республикэм игъэцэкIэкIо ыкIи хэбзэгъэуцу къулыкъухэм ялIыкIохэр, прокуратурэм иветеранхэр, нэмыкIхэри.

АР-м и ЛIышъхьэ пэублэ псалъэ къышIызэ, мы къулыкъум зищыIэныгъэ гъогу езыпхыгъэ пстэуми ямэфэкIкIэ афэгушIуагъ, гущыIэ дэхабэ апигъохыгъ. Общественнэ-политикэ ыкIи социальнэ-экономикэ гухэлъхэм алъыIэсыгъэным, къэралыгъом ылъапсэ гъэпытэгъэным, граждан обществэм зыпкъ итэу хэхъоныгъэ ышIыным прокурорхэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэм бэкIэ зэрепхыгъэр республикэм ипащэ хигъэунэфыкIыгъ.

— ЦIыфхэм яфитыныгъэ ыкIи ящынэгъончъагъэ къэухъумэгъэным, республикэм общественнэ рэхьатныгъэ илъыным прокуратурэм иIахьышIу хэлъ. АщкIэ инэу тышъуфэраз, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат къэзэрэугъоигъэхэм закъыфигъазэзэ. — Прокуратурэмрэ республикэм икъэралыгъо хэбзэ къулыкъухэмрэ яIо зэхэлъэу Iоф зэрэзэдашIэрэм ишIуагъэкIэ пшъэрылъыбэхэр зэшIохыгъэ мэхъух. БлэкIыгъэ илъэсым изэфэхьысыжьхэм закъыфэбгъазэмэ, шъолъырым щыпсэурэ нэбгырэ мини 8,5-м ехъумэ яфитыныгъэхэр ухъумагъэхэ хъугъэ, IофшIэкIо 933-мэ яфитыныгъэхэр зэтырагъэуцожьыгъэх, лэжьапкIэм ылъэныкъокIэ щыIэгъэ чIыфэу сомэ миллион 48,5-рэ хъурэр афызэкIагъэкIожьыгъ. Джащ фэдэу шэпхъэ гъэнэфагъэхэм адиштэу цIыфхэм коммунальнэ фэIо-фашIэхэр афэгъэцэкIэгъэнхэм, предпринимательхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэм, бизнесым ылъэныкъокIэ щыIэ административнэ пэрыохъур нахь макIэ шIыгъэным прокурорхэм анаIэ тырагъэтыгъ. Мэхьанэшхо зиIагъэхэм ащыщ къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэныр. Ныбджэгъу лъапIэхэр, шъуимэфэкIыкIэ джыри зэ сышъуфэгушIо, псауныгъэ пытэ шъуиIэнэу, шIоу щыIэр зэкIэ къыжъудэхъунэу сышъуфэлъаIо.

Республикэ прокуратурэм Iоф щызышIэрэ нэбгырэ заулэмэ «АР-м изаслуженнэ юрист» зыфиIорэ щытхъуцIэр, АР-м и ЛIышъхьэ ирэзэныгъэ тхылъхэр афагъэшъошагъэх. Мыхэм зэкIэми КъумпIыл Мурат афэгушIуагъ, къалэжьыгъэхэр аритыжьыгъэх.

Республикэм ипрокурорэу Игорь Шевченкэм гущыIэр зештэм иIофшIэгъухэм, анахьэу къулыкъум иветеранхэм, къафэгушIуагъ. Къыпэрэ илъэсхэм афэдэу къэралыгъом, цIыфхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэм, хэбзэгъэуцугъэм къыгъэнэфэрэ лъэныкъо пстэури шIокI имыIэу гъэцэкIэгъэнхэм, УФ-м и Президентэу Владимир Путинымрэ Урысыем и Генеральнэ прокурорэу Юрий Чайкэрэ пшъэрылъэу къагъэуцугъэхэр зэрифэшъуашэу зэшIохыгъэнхэм анахьэу анаIэ зэрэтырагъэтыгъэр къыхигъэщыгъ. Джащ фэдэу къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэныр, IофшIэным ылъэныкъокIэ цIыфхэм, предпринимательхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэр, ищыкIагъэ хъумэ зэтегъэуцожьыгъэнхэр, лъэпкъ проектхэр зэрагъэцакIэрэм пытагъэ хэлъэу лъыплъэгъэныр пшъэрылъ шъхьаIэу щытых. ТапэкIи мы IофшIэныр зэрэлъагъэкIотэщтыр, къяуалIэхэрэм хэбзэгъэуцугъэм диштэу IэпыIэгъу зэрафэхъущтхэр прокурорым къыIуагъ.

Прокуратурэм иIофышIэхэм япрофессиональнэ мэфэкIкIэ къафэгушIуагъэх Владимир Нарожнэр, Сергей Дрокиныр, Шумэн Байзэт, нэмыкIхэри.

Федеральнэ ыкIи республикэ мэхьанэ зиIэ ведомственнэ тын лъапIэхэр, щытхъуцIэхэр, шIухьафтынхэр зыфагъэшъошагъэхэм зэхахьэм ащафэгушIуагъэх, яIофшIэнкIэ къалэжьыгъэхэр аратыжьыгъэх.Возврат к списку