РУС АДЫГ

ШIушIэ IофшIэным фэгъэзагъэх

04.02.2020

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Урысые общественнэ шIушIэ фондэу «Урысыем икIэлэцIыкIу фонд» зыфиIорэм и Адыгэ республикэ къутамэ итхьаматэу Татьяна Гоголевам тыгъуасэ зэIукIэгъу дыриIагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгеим и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковар. Фондым иIофшIэн республикэм зэрэщызэхищэрэм, ипроектхэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэмкIэ хэбзэ къулыкъухэр ащ IэпыIэгъу фэхъунхэ зэралъэкIыщтым тегущыIагъэх. Джащ фэдэу Урысыем и Президентэу Владимир Путиным и Джэпсалъэ къыщигъэнэфэгъэ лъэныкъо шъхьаIэхэм ягъэцэкIэн общественникхэр къыхэгъэлэжьэгъэнхэм иIофыгъуи мэхьанэшхо ратыгъ.

— ЦIыфхэм социальнэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным фытегъэпсыхьагъэхэ пшъэрылъхэр къэралыгъом ипащэ къыгъэуцугъэх. Ащ фэдэ екIолIакIэм къыкIэлъыкIоу социальнэ политикэм зэхъокIыныгъэшIухэр фэхъунхэмкIэ шъолъырым амал тедзэхэр иIэхэ хъущтых. МыщкIэ щысэу къэбгъэлъэгъон плъэкIыщт ублэпIэ классхэм арыс кIэлэеджакIохэм ыпкIэ хэмылъэу шхыныгъо стырхэр аIэкIэгъэхьэгъэнхэм иIофыгъо изэшIохын. Федеральнэ гупчэм Iоф датшIэзэ а пстэури дгъэцэкIэщт. УФ-м и Президент пшъэрылъэу къыгъэуцугъэхэр шIуагъэ къатэу зэшIохыгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ IофшIэным общественникхэр къыхэгъэлэжьэгъэнхэм мыщ дэжьым мэхьанэшхо иI, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Социальнэ Iофыгъохэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ республикэм ихэбзэ къулыкъухэмрэ общественнэ организациехэмрэ зэпхыныгъэ пытэ зэрэзэдыряIэр, ащ фэдэ екIолIакIэм шIогъэшхо къызэритырэр АР-м и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ, ащ дакIоу мы IофшIэным фондым ипащэхэр джыри нахь чанэу къыхэлэжьэнхэу закъыфигъэзагъ.

«Урысые кIэлэцIыкIу фондым» и къутамэу Адыгеим щыIэм ипшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу ыгъэцэкIэнхэм республикэм ипащэу сыдигъуи зынаIэ тетым зэрэфэразэхэр Татьяна Гоголевам игущыIэ къыщыхигъэщыгъ. Президент грантым, шъолъырым ихэбзэ къулыкъухэм ыкIи шIушIэхэм яIэпыIэгъукIэ проектхэу агъэцэкIэнхэ алъэкIыгъэхэм ар кIэкIэу къатегущыIагъ. ГущыIэм пае, социальнэ программэу «Газпром — кIэлэцIыкIухэм апай» зыфиIорэм игъэцэкIэн къыдыхэлъытэгъэ спорт площадкэхэм яшIын зэрэзэхащагъэм фондыр лъыплъагъ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ ПАО-у «Газпромым» и Правление и Тхьаматэу Алексей Миллеррэ зэдашIыгъэ зэзэгъыныгъэм ишIуагъэкIэ 2019-рэ илъэсым лъэныкъуабэ къызэлъызыубытырэ мыщ фэдэ спорт псэолъи 9 республикэм имуниципалитетхэм ащагъэпсыгъ.

— БлэкIыгъэ илъэсым социальнэ мэхьанэшхо зиIэ проект дгъэцэкIагъэ — республикэм ипащэхэм яшIуагъэкIэ япсауныгъэ изытеткIэ ялэгъухэм акIэмыхьэхэрэ сабыйхэр Анапэ дэт дельфинариеу «Немо» зыфиIорэм тщагъэх, ахэм ящыкIэгъэ IэпыIэгъур специалистхэм арагъэгъотыгъ. Мы IофшIэныр тапэкIи лъыдгъэкIотэнэу тэгъэнафэ. Джащ фэдэу ТекIоныгъэм ия 75-рэ илъэс ихэгъэунэфыкIын, нэмыкI социальнэ Iофтхьабзэхэм тахэлэжьэн гухэлъ тиI, — къыIуагъ Татьяна Гоголевам.

Социальнэ проектхэр гъэцэкIэгъэнхэм, IэпыIэгъу зищыкIагъэхэм яшIуагъэ арагъэкIыным фытегъэпсыхьэгъэ IофшIэным общественникхэр къыхэгъэлэжьэгъэнхэм, ахэм яшIоигъоныгъэхэр, ягухэлъхэр къыраIотыкIынхэм мэхьанэшхо иIэу Адыгеим и ЛIышъхьэ ылъытагъ. Мы лъэныкъомкIэ IофшIэныр агъэлъэшынэу, грант IэпыIэгъур хэпшIыкIэу нахьыбэ ашIынэу вице-премьерым пшъэрылъ фишIыгъ.

Наталья Широковам къызэриIуагъэмкIэ, социальнэ пшъэдэкIыжь зыхьыхэрэ мыкоммерческэ организациехэу грантхэр зэратыщтхэм якъыхэхын фытегъэпсыхьэгъэ зэнэкъокъу шIыкIэр блэкIыгъэ илъэсым къыщегъэжьагъэу республикэм щагъэфедэ. Шъолъыр бюджетым къыхэхыгъэ сомэ миллионитф ащ пэIуагъэхьагъ. Зэнэкъокъум хэлажьэхэрэм япчъагъэ нахьыбэ шIыгъэным фэшI мы илъэсым ар едзыгъуитIоу зэтыраутыгъ.

Организациехэм ягухэлъхэр щыIэныгъэм щыпхыращынхэ, яшIушIэ Iофыгъохэр лъагъэкIотэнхэ алъэкIыным мыщ фэдэ зэнэкъокъухэм амал тедзэ къызэратырэр КъумпIыл Мурат къыIуагъ. Проектхэм япчъагъэ хагъахъомэ, ахэм ягъэцэкIэн волонтерхэр къыхагъэлажьэхэзэ ашIымэ ишIогъэшхо къызэрэкIощтыр хигъэунэфыкIыгъ.Возврат к списку