РУС АДЫГ

Зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх

13.07.2017

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Муратрэ къэралыгъо компаниеу «Автодор» зыфиIорэм иправление итхьаматэу Сергей Кельбахрэ гъогушIхэмрэ Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ зэдэлэжьэныгъэ зэрэзэдыряIэщтым ехьылIэгъэ зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх.

Пстэуми зэдагъэфедэрэ автомобиль гъогухэм яшIынкIэ, джырэ уахътэм диштэрэ гъогу инфраструктурэм игъэпсынкIэ Iофэу ашIэщтымкIэ лъэныкъохэр зэзэгъыгъэх. Гъогухэм ягъунапкъэхэм ягъэнэфэн, сатыушIыпIэхэр, рекламэ пхъэмбгъухэр гъогубгъухэм защагъэуцущтхэ чIыпIэхэм ягъэфедэн епхыгъэ Iофыгъохэр зэрэзэшIуахыщтхэри джащ фэдэу мы документым къыщыдэлъытагъэх.

«Трассэу М-4 «Дон» зыфиIорэр гъэмафэрэ анахь транспортыбэ зыщызекIохэрэм ащыщ. Республикэм икIыхэрэмкIи, къихьэхэрэмкIи ар Iэрыфэгъоу ыкIи щынэгъончъэу щытын фае. Къэралыгъо компаниер гъогушIынымкIэ хэгъэгум пэрытныгъэ щызыIыгъхэм зэу ащыщ. Тиопыт Адыгеим иIофышIэхэм адэдгощыным тыфэхьазыр», — къыIуагъ Сергей Кельбах.

Автомагистралэу М-4 «Дон» зыфиIорэр къэралыгъо компаниеу «Урысые автомобиль гъогухэм» афэIорышIэ. Километрэ 21,6-рэ зикIыхьэгъэ участкэр Адыгеим пхырэкIы. Ащ щыщэу километри 8 фэдизмэ мы илъэсым гъэцэкIэжьынышхохэр арашIылIэнхэ ямурад. Мы илъэсищ благъэхэм Адыгеим пхырыкIырэ гъогур зэрэщытэу агъэкIэжьын ягухэлъ.

Къэралыгъо компаниеу «Автодор» зыфиIорэм къуаджэу Тыгъургъой дэжь гъогу зэхэкIыпIэу щагъэпсырэр 2018-рэ илъэсым ыухыщт. Шъугу къэтэгъэкIыжьы федеральнэ трассэм мы иIахь транспортхэм азыныкъо нахьыбэр зэрэрыкIорэр. ГъэрекIо чэщ-зымафэм автомобиль мин 78-рэ фэдиз ащ рыкIуагъэу, гъогухэм тхьамыкIагъохэр бэрэ атехъухьэу агъэунэфыгъ. Къэлэ гъэпсыкIэ зиIэ поселкэу Лъэустэнхьабли ар фэгъэхьыгъ. Мыгъэ гъогу зэхэкIыпIэм ишIын мыщ щыфежьэнхэу рахъухьэ. Ащ ишIуагъэкIэ щынэгъончъэу мыщ щызекIонхэ алъэкIыщт.

«Республикэм щыпсэухэрэм ялъэIу зэрафигъэцэкIагъэм фэшI Сергей Валентин ыкъом лъэшэу тыфэраз. Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъо тэрырэ муниципалитетхэм япащэхэмрэ гъогурыкIоныр щынэгъончъэным, гъогубгъухэм сатыу зэращашIырэм япхыгъэ Iофыгъохэм тыщыхэплъагъэх. Автомобиль гъогухэм ягъэкIэжьынкIэ тэ тфэлъэкIыщтыр зэкIэ тшIэщт. Адыгеим къакIохэрэмкIэ а гъогур щынэгъончъэу щытын фае», — кIэух зэфэхьысыжь къышIыгъ КъумпIыл Мурат.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэр мэкъуогъум Москва зэкIом, гъогу зэхэкIыпIэхэм яшIынкIэ компаниеу «Автодорым» ипащэ къадеIэнэу къыгъэгугъэгъагъэх. Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет и Тхьаматэу Валентина Матвиенкэр Адыгеим къызэкIом, автомобиль гъогоу «Адыгэкъал — Бжъэдыгъухьабл» зыфиIорэр федеральнэм хэгъэхьажьыгъэным ехьылIагъэу КъумпIыл Мурат предложениеу къыхьыгъэм къыдыригъэштэгъагъ. Мы лъэныкъомкIэ Адыгеим ыцIэкIэ Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ идепутатхэми сенаторхэми Iофышхо зэшIуахыгъ. Урысыем и Правительствэ бэдзэогъум ыштэгъэ унашъом тетэу регион мэхьанэ зиIэгъэ автомобиль гъогоу «Адыгэкъал — Бжъэдыгъухьабл» зыфиIорэр федеральнэ мэхьанэ зиIэ автомобиль гъогоу «А-160 Мыекъуапэ — Лэбап — Кореновск» зыфиIорэм хагъэхьажьыгъ.

Автомобиль гъогоу «Адыгэкъал — Бжъэдыгъухьабл» зыфиIорэм Урысыем ишъолъырхэм яадминистративнэ гупчитIу: къалэхэу Краснодаррэ Мыекъуапэрэ зэрепхых, Адыгеимрэ Шытхьэлэ районымрэ ащыпсэухэрэр Краснодар иаэропорт екIолIэнхэм, Къыблэ, Темыр-Кавказ федеральнэ шъолъырхэм ярегионхэр хыкъухьэуцупIэхэу Новороссийскэрэ ТIуапсэрэ адэтхэм алъыIэсынхэм афэIорышIэ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъуВозврат к списку