РУС АДЫГ

День войск национальной гвардии Российской Федерации

27.03.2020

Урысыем илъэпкъ гвардие иIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIым фэшI тышъуфэгушIо!

Iофэу шъузыфэгъэзагъэр щытхъу пылъэу мафэ къэс зэрэжъугъэцакIэрэм фэшI лъэшэу тызэрэшъуфэразэр къэтэIо. Къэралыгъо псэуалъэхэм, общественнэ рэхьатныгъэм, цIыфхэм ящынэгъончъагъэ якъэухъумэнкIэ пшъэдэкIыжьышхо зыпылъ шъуикъулыкъу еIолIэнчъэу зэрэзешъухьэрэмкIэ къэралыгъом кIэгъэкъон пытэу шъуриI, тихэгъэгу изыпкъитыныгъэрэ ищынэгъончъагъэрэ якъэухъумэн шъуиIахьышIу хэшъошIыхьэ, ащ хэхъоныгъэ ышIынымкIэ ищыкIэгъэ амалхэр зешъохьэх.

Росгвардием Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ иIофышIэхэм тиреспубликэ исхэм ящынэгъончъагъэрэ ярэхьатныгъэрэ якъэухъумэн акIуачIэ тапэкIи зэрэрахьылIэщтым тицыхьэ телъ.

Шъуикъулыкъу пшъэрылъхэр дэгъоу зэрэжъугъэцакIэхэрэм, шъуиIоф шъузэрэфэшъыпкъэм, пытагъэ къызэрэзхэжъугъафэрэм афэшI тхьашъуегъэпсэу шъотэIо!

Псауныгъэ пытэ, щыIэкIэ-псэукIэшIу шъуиIэнэу, шъуисэнэхьаткIэ гъэхъэгъакIэхэр шъушIынхэу, шIоу щыIэр зэкIэ къыжъудэхъунэу шъуфэтэIо!

 

Адыгэ Республикэм

и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу

КъумпIыл Мурат

 

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу

Владимир Нарожный

 Возврат к списку