РУС АДЫГ

Гъэтхапэм и 14-р – адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Маф

14.03.2020

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

Адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Мафэ фэшI тыгу къыддеIэу тышъуфэгушIо!

Тиреспубликэ икультурэ кIэн изы Iахьышхо итамыгъэу мы мафэр зыщытыр илъэс 20 хъугъэ. Адыгэ лъэпкъым, ащ ишэн-хабзэхэм, итарихъ яхьылIэгъэ шIэныгъэхэм якъэкIуапIэу ныдэлъфыбзэр зэрэщытыр ащ тыгу къегъэкIыжьы.

Глобализацием илъэхъан адыгабзэр къэтыухъумэныр типшъэрылъ шъхьаIэу щыт. ТыкъызытекIыгъэхэми, къыткIэхъухьащтхэми апашъхьэ ащкIэ пшъэдэкIыжь щытэхьы. ЦIыфхэр зэдэгущыIэнхэмкIэ бзэр амал шъхьаIэу зэрэщытым дакIоу унэгъо хъызмэтым изехьанкIэ къулайныгъэу яIэ хъугъэр зы лIэужым адрэм IэкIигъэхьанымкIэ, лъэпкъ шIэжь яIэу ныбжьыкIэхэр пIугъэнхэмкIэ, адыгэ лъэпкъыр нэмыкIхэм къахэзыгъэщырэ хабзэхэм арыгъозэнхэмкIэ ащ ишIогъэшхо къэкIо.

Республикэм исхэр, анахьэу ныбжьыкIэхэр, лъэпкъэу къызхэкIыгъэхэмрэ ащ итарихърэ икъоу арыгушхохэ зыхъукIэ, лъэпкъ культурэм уасэ нахь зэрэфашIыщтым, адыгабзэм изэгъэшIэн нахь зэрэкIэгушIущтхэм, ныдэлъфыбзэр нахьыбэрэ зэрагъэфедэщтым тицыхьэ телъ.

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр, псауныгъэ пытэрэ щыIэкIэшIурэ шъуиIэнэу, Адыгеимрэ Урысыемрэ апае гъэхъэгъакIэхэр шъушIынэу шъуфэтэIо!

 

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

 

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет —Хасэм и Тхьаматэу Владимир НарожныйВозврат к списку