РУС АДЫГ

Мэкъуогъум и 21-р — медицинэ IофышIэм и Маф

21.06.2020

Псауныгъэм икъэухъумэн дэлажьэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIым фэшI тыгу къыддеIэу тышъуфэгушIо!

ШъуищыIэныгъэ зэшъупхыгъэр цIыфхэм япсауныгъэ къэухъумэгъэныр ары. Шъузыпылъ Iоф мыпсынкIэм сыдигъуи осэшхо фашIыщтыгъ, анахьэу зыфэныкъо сэнэхьатхэм непи ар ащыщ.

Коронавирусым зыкъызыщиштэгъэ лъэхъаным медицинэ IофышIэхэм уасэу, лъытэныгъэу афашIырэм нахь хэхъуагъ. Чэщи, мафи ямыIэу ахэр мэлажьэх, сымаджэхэм ящыIэныгъэ къэгъэнэжьыгъэнымкIэ, зэпахырэ узым игъогупэ пыбзыкIыгъэнымкIэ афэлъэкIыщтыр зэкIэ ашIэ.

IэпэIэсэныгъэ ин зэряIэм, цIыфыгъэшхо зэрахэлъым, медицинэмкIэ хэбзэшIухэр зэрэлъагъэкIуатэхэрэм, гуетыныгъэшхо фыряIэу Iоф зэрашIэрэм афэшI Адыгеим имедицинэ IофышIэхэм лъэшэу тызэрафэразэр къэтэIо.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, псауныгъэ пытэ, щыIэкIэшIу шъуиIэнэу, шъуиIофхэр ренэу зэпыфэнхэу, гъэхъэгъакIэхэр шъушIынэу шъуфэтэIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ регион къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир НарожныйВозврат к списку