РУС АДЫГ

Гъэтхапэм и 10-р — Адыгэ Республикэм и Конституцие и Маф

10.03.2020

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Конституцие тиIэ зэрэхъугъэр АдыгеимкIи, ащ щыпсэухэрэ цIыф лъэпкъхэмкIи мэхьанэшхо зиIэ тарихъ хъугъэ-шIагъэу хъугъэ. Урысые Федерацием инэмыкI шъолъырхэм яфитыныгъэхэм афэдэхэр тиреспубликэ иIэ зэрэхъугъэр Закон ШъхьаIэм къыгъэшъыпкъэжьыгъ, къэралыгъо хабзэмрэ чIыпIэ зыгъэIорышIэжьынымрэ якъулыкъухэм япшъэрылъхэр агъэцэкIэнхэмкIэ правовой лъэпсэ пытэ афишIыгъ, социальнэ-экономикэ зэхъокIыныгъэ инхэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэм иамал къытыгъ.

ЛIэшIэгъу плIанэм къыкIоцI тызэрыгъозэрэ ти Конституцие ишIуагъэкIэ Адыгеим ыпашъхьэ ит пшъэрылъхэр зэшIуехых, щыIэныгъэм илъэныкъо пстэуми гъэхъагъэхэр ащешIых.

Непэ къэралыгъом ихэхъоныгъэкIэ чэзыукIэм ипчъэшъхьаIу тихэгъэгу нэсыгъ. IофышIэ купэу зэхащагъэр Урысые Федерацием и Конституцие зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэмкIэ цIыфхэм игъоу алъэгъухэрэм ахэплъэ.

Правовой ыкIи социальнэ къэралыгъоу щыт Урысыем тапэкIи хэхъоныгъэ зэришIыщтым, къэралыгъо институтхэм яIофшIэн шIуагъэу къытырэм нахь зэрэхагъэхъощтым ыкIи нэмыкIхэм ахэр япхыгъэхэу щытых.

Уахътэм къыгъэуцурэ пшъэрылъхэм Закон ШъхьаIэр зэрадиштэщтым, тигухэлъ анахь иныр – Урысыер нахь зэтегъэпсыхьагъэ хъуныр ыкIи тицIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэныр — къызэрэддэхъущтым тицыхьэ телъ.

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр, зэкIэми тышъуфэлъаIо псауныгъэ пытэ, насып, щыIэкIэшIу шъуиIэнэу, Адыгеимрэ Урысыемрэ яфедэ зыхэлъ Iофхэм гъэхъагъэхэр ащышъушIынхэу!

Адыгэ Республикэм и Конституцие тапэкIи мамырныгъэм ыкIи зэгурыIоныгъэм, экономикэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэхэм, тигухэлъышIухэм афэрэлажь!

 

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу,

Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием»

и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

 

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм

и Тхьаматэу Владимир НарожныйВозврат к списку