РУС АДЫГ

МэфэкI шIыкIэм тетэу къызэIуахыгъ

04.10.2017

ГъэцэкIэжьынхэр зыщыкIогъэ республикэ стадионыр мэфэкI шIыкIэм тетэу блэкIыгъэ тхьаумафэм къызэIуахыжьыгъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат псэуалъэр зэрэзэтырагъэпсыхьагъэр зэригъэлъэгъугъ, мэфэкI зэхахьэм къеблэгъэгъэ Москва икомандэу «Спартак» итренер шъхьаIэу щытыгъэ Олег Романцевым, цIыфхэм, спортыр, футболыр зикIасэхэм гущыIэгъу афэхъугъ.

Iофтхьабзэм джащ фэдэу хэлэжьагъэх Адыгеим и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Хьасанэкъо Мурат, АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковар, хэбзэ къулыкъухэм ыкIи муниципальнэ образованиехэм япащэхэр, нэмыкIхэри.

МэфэкI Iофтхьабзэхэм къадыхэлъытагъэу чемпионхэм яаллееу республикэ стадионым итемыр трибунэ дэжь щыIэм АР-м и ЛIышъхьэрэ спортым иветеранхэмрэ чъыгхэр щагъэтIысыгъэх.

Адыгеим истадион шъхьаIэ икъызэIухын фэгъэхьыгъэ зэхахьэм цIыф бэдэдэ къекIолIагъ, ахэр нэгушIох, чэфых, яреспубликэ рэгушхох. Спортыр, футболыр зикIасэхэм республикэм ипащэ закъыфигъазэзэ, аужырэ шапхъэхэм адиштэу зэтырагъэпсыхьэгъэ стадионыр къызэрэзэIуахырэмкIэ къафэгушIуагъ. Непэрэ мафэр Адыгеим итарихъ шIукIэ къызэрэхэнэжьыщтыр хигъэунэфыкIыгъ.

— ГъэцэкIэжьынхэр зыщыкIогъэ е, шъыпкъэр пIощтмэ, икIэрыкIэу тшIыжьыгъэ стадионыр мэфэкI шIыкIэм тетэу непэ къызэIутэхыжьы. АщкIэ гушIогъо зэхахьэм къекIолIэгъэ пстэуми, республикэм щыпсэухэрэм, сышъуфэгушIо, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат зэхахьэм къыщыгущыIэзэ. — ТицIыфхэм япсауныгъэ агъэпытэным, физическэ культурэм ыкIи спортым апыщэгъэ ныбжьыкIэхэм япчъагъэ нахьыбэ хъуным мы псэуалъэр афэIорышIэщт, амалышIухэр къытыщтых. Спортым ылъэныкъокIэ гъэхъэгъэшхо зышIыгъэхэр, дунаим щыцIэрыIо цIыфхэр бэу тиIэх, ахэм республикэр арэгушхо, къыткIэхъухьэрэ лIэужхэмкIэ щысэтехыпIэх. Мыекъопэ «Зэкъошныгъэм» ибысым ешIэгъухэр зыщызэхищэщт чIыпIэу зэрэщытым дакIоу, тистадионыкIэ культурэм ыкIи спортым ягупчэ шъхьаIэу хъуным тыщэгугъы.

МэфэкI Iофтхьабзэхэм къадыхэлъытагъэу лазернэ шоу зэхащагъ, къэзэрэугъоигъэхэм, анахьэу кIэлэцIыкIухэм, ар ашIогъэшIэгъоныгъ. Республикэ стадионым ыкIи Мыекъопэ «Зэкъошныгъэм» ятарихъ гъогу фэгъэхьыгъэ фильмэу къагъэлъэгъуагъэм цIыфхэр еплъыгъэх.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, республикэм ипащэхэм ягукъэкIыкIэ 2008-рэ илъэсым стадионым игъэцэкIэжьын рагъэжьэгъагъ. Илъэс зэкIэлъыкIохэм федеральнэ гупчэм зэпхыныгъэ дыряIэу пшъэрылъэу къэуцухэрэр зэшIуахыгъэх, ежь Адыгеим къытефэрэ пстэури ыгъэцэкIагъ. Проектым изэшIохын зэкIэмкIи сомэ миллион 925-рэ тефагъ, мылъкур федеральнэ ыкIи республикэ бюджетхэм къахахыгъ. Проектым диштэу трибунэхэр икIэрыкIэу зэтырагъэпсыхьажьыгъэх, зэкIэми аужэу ашIыгъэ темыр лъэныкъом щыIэр заухым, стадионым нэбгырэ мин 14-м ехъу дафэ хъугъэ. Футболым имызакъоу, атлетикэ псынкIэм, нэмыкIхэм япхыгъэ спорт зэнэкъокъухэр мыщ щызэхэпщэнхэ плъэкIыщт, дунэе шапхъэхэм ар адештэ. Джащ фэдэу хьакIэщыр, спортзалхэр, теннис узщешIэн плъэкIыщтхэр, нэмыкIхэри ащ къыдыхэлъытагъэх. Стадионым къыпыщылъ чIыпIэхэри зэрифэшъуашэу зэтырагъэпсыхьагъэх. Физическэ культурэм ыкIи спортым апыщагъэхэм япсауныгъэ агъэпытэнымкIэ, яухьазырыныгъэ хагъэхъонымкIэ республикэ стадионым амалышIухэр къетых. Ары Адыгеим ипащэхэм пшъэрылъ шъхьаIэу зыфагъэуцужьыгъагъэр ыкIи гъэцэкIагъэ хъугъэр.Возврат к списку