РУС АДЫГ

Электричествэр зыгъэфедэхэрэм япчъагъ, экономикэм, экологием ыкIи цIыфхэм ящыIакIэ епхыгъэ фыкъуагъэхэр/мыхъунхэр щымыIэным фэшI электроэнергием игъэфедэн нахь гъэмэкIэныр