РУС АДЫГ

Адыгэ Республикэм иэкономикэ хэхъо зэпытыным ыкIи цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэным язегъэкIон фэгъэзагъэ комиссиер