РУС АДЫГ

Урысыем и ЛIышъхьэ и Унашъо шъхьафхэм атетэу къэралыгъо шъолъырхэм ясоциальнэ-экономикэ хэхъонхэмкIэ Адыгэ Республикэм гъэхъагъэу иIэхэм алъыплъэрэ комиссиер