РУС АДЫГ

Министерствэм, ащ ичIыпIэ къулыкъухэм (иIэхэмэ) ыкIи игъэIорышIапIэхэм республикэ бюджетым къафиутIупщырэ мылъкум игъэфедэн афэгъэхьыгъэ къэбархэр