РУС АДЫГ

2030-рэ илъэсым нэс къыдэзылъытэрэ Адыгеим исоциальнэ-экономическэ хэхъоныгъэ Стратегие ипроект кIэухым фэкIо

08.06.2018

Анахь тхылъ шъхьаIэу 2030-рэ илъэсым нэс Адыгеим исоциальнэ-экономическэ хэхъоныгъэ Стратегие ипроект 2016-рэ илъэсым щегъэжьагъэу АР-м Iоф щыдашIэ.

Мы Iофым хэлэжьэнхэу къырагъэблэгъагъэмэ ащыщыгъ Консорциумэу Леонтьевскэ гупчэу - AV Group зыфиIорэм ианахь эксперт пэрытхэр.

Проектым дэлэжьэнэу зыщырагъэжьагъэм щыкIэдзагъэу зыщаушэтырэ пIэлъэ пчъагъэ ыкIугъ, ыкIи шъхьэихыгъэу заулэрэ тегущыIагъэх.

УФ-м и Президент ижъоныкъуакIэ унашъохэу къытхэрэм ианахь чIыпIэ шъхьаIэхэу хэхъоныгъэ езгъэшIыщтхэр проектым хэгъэщагъэ хъугъэх.

Агъэхьазырыгъэ проектыр АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ и Министерствэ щызэдаштэнэу рахьылIагъ.

 Возврат к списку