РУС АДЫГ

Шэпхъэ-хэбзэ актхэр, зэхъокIыныгъэхэу ахэм афэхъугъэхэри, кIуачIэ ямыIэжьэу алъытэнхэри къыдэлъытагъэу, ащ дакIоу федеральнэ хэбзэгъэуцугъэм диштэу шэпхъэ-хэбзэ актхэм якъэралыгъо дэтхэн афэгъэхьыгъэ къэбархэр