РУС АДЫГ

Адыгэ Республикэм икъэралыгъо граждан къулыкъушIэхэм япшъэрылъхэр тэрэзэу агъэцакIэмэ лъыплъэрэ, ахэм азыфагу къитэджэрэ зэмызэгъыныгъэхэр дэзыгъэзыжьырэ комиссием фэгъэхьыгъэ къэбархэр (комиссием ехьылIэгъэ положениер, ащ хэтхэр, комиссием Iоф зэришIэрэм афэгъэхьыгъэ къэбархэр)