РУС АДЫГ

Министерствэмрэ ащ игъэIорышIапIэхэмрэ яфитыныгъэхэм ялъытыгъэу рагъэкIокIыгъэ /зэшIуахыгъэ уплъэкIун IофшIэнхэм язэфэхьысыжьхэр