РУС АДЫГ

Электрическэ сетьхэм апышIэгъэным фэгъэхьыгъэ Iофыгъохэм ягъэцэкIэн тефэрэ уахътэр нахь кIэкIы шIыгъэнымкIэ шапхъэ зэIухыгъэ зэзэгъыныгъэр