РУС АДЫГ

НэмыкI къэралыгъо хэбзэ гъэIорышIапIэхэм, общественнэ зэхэтхэм, политическэ партиехэм, профсоюзхэм зэпхыныгъэу Министерствэм адыриIэр, къэралыгъо ыкIи дунэе гъэIорышIапIэхэм Iоф зэдашIэнымкIэ зэпхыныгъэу адыриIэм афэгъэхьыгъэ къэбархэр