РУС АДЫГ

Министерствэм иIэшъхьатетхэмрэ официальнэ лIыкIохэмрэ яIофшIэн зекIонхэм апылъ къэбархэр, Министерствэм зэхищэрэ официальнэ Iофтхьабзэхэр (зэхэсыгъохэр, брифингхэр, зэIукIэгъухэр, семинархэр, «Iэнэ хъураехэр», нэмыкIхэри) ыкIи ахэм якIэуххэм, язэфэхьысыжьхэм афэгъэхьыгъэ къэбархэр